กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
1. อาจารย์ศุภกร คุรุการเกษตร ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2551.
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2547.

2. อาจารย์ภูมิใจ ไร่ดี ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2548.

3. อาจารย์นัชชาพร ชวนใช้ ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน, 2556.

กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
1. อาจารย์ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.

2. อาจารย์ปภาดา วงศ์นิติกร ศศ.บ. (การจัดการสุขภาพชุมชน) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน, 2556.

3. อาจารย์กรรณิกา ปัญญาวงค์ ส.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและครอบครัว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.

กลุ่มวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน
1. อาจารย์สรณพงษ์ บัวโรย ศศ.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2550.
สส.บ. (ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526.

2. อาจารย์วัชรี อรุณราช วท.บ. (ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.

3. อาจารย์รมย์ธีรา น้อยประเสริฐ ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2552.

กลุ่มวิชายุติธรรมชุมชน
1. อาจารย์เทพพิสุทธิ์ ประจิตร LL.M., (Public Law) University of Pune, India, 1998.
M.A. (Politics) Nehru Institute of Social Sciences, India, 1998.
น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527.

2. อาจารย์เชาว์ จันทร์ทุ่ง รป.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2540.
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522.

3. อาจารย์อภิชาติ มหาราชเสนา ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2551.
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏพระนคร,2547.

กลุ่มวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
1. อาจารย์สุจินต์ เกิดสมบูรณ์ รป.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540.

2. อาจารย์ธัญชนก พูลสวัสดิ์ วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.

3. อาจารย์ณัฐวิชย์ ณุวงษ์ศรี วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) สถาบันราชภัฎจันทรเกษม, 2539.


  คณะศิลปศาสตร์   สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน