สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยในเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV) นั้นเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วในขณะนี้ หน่วยงานภาครัฐก็ออกมาขอความร่วมมือเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสนี้อย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน
           สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องนี้ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงในการผลิตหน้ากากอนามัยระหว่างสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โดยอธิการบดี ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ, คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.สามารถ จันทร์สูรย์ กับ มูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย โดยประธานมูลนิธิฯ ดร.อาทร จันทวิมล มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยแบบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การรับรอง สำหรับแจกจ่ายให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตามด่านชายแดนไทย ตชด. อาจารย์ และบุคลากร ม.ชีวิต ทั้งนี้ได้ลงนามร่วมมือเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 และเริ่มผลิตในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน