ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม. การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ) หลักสูตรปรับปรุง 2563  จำนวน 38 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกเรียน แผน ก (2) ทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต หรือ แผน ข ทำสารนิพนธ์ จำนวน 6 หน่วยกิต

ระดับปริญญาโท จัดกระบวนการเรียนรู้โดยการวิจัยเชิงปฎิบัติการ (Action Research)

                   เรียนกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์ระดับชาติ โดยเรียนภาคทฤษฎีที่ส่วนกลางภาคเรียนละ 2 ครั้งๆ ละ 3 วันผ่านระบบออนไลน์ตามที่อาจารย์ประจำวิชากำหนด และสัมมนา ศึกษาดูงานภาคสนาม ภาคเรียนละ 2 ครั้ง วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการวิจัยเชิงปฎิบัติการ (Action Research) ในประเด็นที่นักศึกษาให้ความสนใจหรือมีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงาน ก.พ.

ป้ายลานจอดรถ

ชม Clip วิดีโอ... "ไขข้อข้องใจ เรียน ป.โท ม.ชีวิต"

Clip 1  “ม.ชีวิต คืออะไร”

Clip 2 “ทำไมต้องมาเรียนที่ ม.ชีวิต “

Clip 3 “ป.โท ม.ชีวิต สอนอะไร เอาไปทำอะไร “

Clip 4 “หลักสูตรได้รับการรับรองหรือไม่”

Clip 5″ทำงานประจำไม่มีเวลาเรียน เรียนได้หรือไม่”

Clip 6 “เรียนยากหรือง่ายและจะเรียนจบหรือไม่”

error: Content is protected !!