ข่าว/กิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงงานประกอบการชุมชน

         

              คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงงานประกอบการชุมชน ของนักศึกษา รุ่น 1/2565, รุ่น 2/2564, รุ่น 1/2563 ศรช.คณะศิลปศาสตร์ (สมุทรสงคราม) และ รุ่น 1/2563 ศรช.ศูนย์ภูมิปัญญาไทย รวมนักศึกษาทั้งหมด 31 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ชั้น 2 ห้องประยงค์ รณรงค์ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน การนี้ อาจารย์ ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาของเทอม 1/2565 และให้กำลังใจนักศึกษาทุกคนในการนำเสนอโครงงานครั้งนี้

คณะทำงานระบบสารสนเทศ

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

error: Content is protected !!