ข่าว/กิจกรรม

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

                คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565” ในวันที่ 5 และ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประยงค์ รณรงค์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษ “BCG กับประเพณีลอยกระทง” โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดย อ.ชมพูนุท แย้มสรวล หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และร่วมทำบุญกระทงถวายวัดเกาะแก้ว อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

คณะทำงานระบบสารสนเทศ

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

error: Content is protected !!