ข่าว/กิจกรรม

ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 การนี้ ผู้บริหารสถาบัน อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับการประเมินครั้งนี้ ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ชั้น 2 ห้องประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงานภายในสถาบันฯ

คณะทำงานระบบสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

error: Content is protected !!