ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูลชุมชน

ในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ ของแผ่นดิน

พื้นที่ ป.ป.ส. ภาค 7”

            

                  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค 7 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูลชุมชนในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ ป.ป.ส. ภาค 7 ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.นครปฐม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี การนี้ อาจารย์ภูมิใจ ไร่ดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ มีผู้อำนวยการ ป.ป.ส. ภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานอบรมมีการบรรยายโดย อาจารย์ ดร.ศราวุฒิ  อินทพนม อาจารย์ประจำสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และทีมวิทยากร ในหัวข้อที่น่าสนใจคือ “เราคือผู้เปลี่ยนโลก” “ประโยชน์ของการบริหารจัดการข้อมูลชุมชน” ชวนคิด ชวนคุย สะท้อนปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสกัดเป็นแนวทางในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน ปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลชุมชน 5 ประเด็นคือ 1) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 2) การกำหนดความต้องการ 3) การออกแบบกิจกรรม 4) การพัฒนาการดำเนินงาน 5) การประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน โดยแต่ละพื้นที่เขียนโครงการเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและนำไปสู่การขอรับทุนสนับสนุนโครงการตามระเบียบที่กำหนด จากนั้นนำเสนอโครงการ รับมอบเกียรติบัตร และอาจารย์ ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวปิดโครงการ ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 19 และวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ณ บ้านครูปู รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

จัดทำโดย: คณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว
มหาวิทยาลัยชีวิต
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

 

error: Content is protected !!