ข่าว/กิจกรรม

ขับเคลื่อนชุมชนตามโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565

คณะศิลปศาสตร์

     

            เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมเวทีขับเคลื่อนชุมชนตามโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม ร่วมกับชมรมคนรักษ์อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในพระอัจฉริยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอย่างยั่งยืน และสนองพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการพระราชดำริ โดยมีผู้แทนจากองค์กร หน่วยงานราชการ เช่น มทบ.15, กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี, เจ้าอาวาสวัดจำปาทอง หนองคาย, ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10, ปลัดอำเภอชะอำ, อบต.ไร่ใหม่พัฒนา, โรงเรียนและโรงพยาบาลในพื้นที่, ผู้นำชุมชนในตำบลไร่ใหม่พัฒนา เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้

คณะทำงานระบบสารสนเทศ

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

error: Content is protected !!