ข่าว/กิจกรรม

จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565

บัณฑิตศึกษา

              บัณฑิตศึกษา ได้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 (เรียนรวม เทอม 1/65) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ รุ่นปีการศึกษา 2564 และ 2565 จำนวน 50 คน ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประยงค์ รณรงค์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษารุ่นปี 2564 ประกอบด้วยวิชาการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ระบบสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบบูรณาการ และของนักศึกษารุ่นปี 2565 ประกอบด้วยวิชาศาสตร์พระราชากับการพันาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ และกระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ครั้งนี้ รวมไปถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน

คณะทำงานระบบสารสนเทศ

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

error: Content is protected !!