Month: November 2022

ขับเคลื่อนชุมชนตามโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565

จำนวนผู้ชม 5 ข่าว/กิจกรรม ขับเคลื่อนชุมชนตามโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 คณะศิลปศาสตร์                   เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมเวทีขับเคลื่อนชุมชนตามโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม ร่วมกับชมรมคนรักษ์อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในพระอัจฉริยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอย่างยั่งยืน และสนองพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการพระราชดำริ โดยมีผู้แทนจากองค์กร หน่วยงานราชการ เช่น มทบ.15, กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี, เจ้าอาวาสวัดจำปาทอง หนองคาย, ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10, ปลัดอำเภอชะอำ, อบต.ไร่ใหม่พัฒนา, โรงเรียนและโรงพยาบาลในพื้นที่, ผู้นำชุมชนในตำบลไร่ใหม่พัฒนา เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ คณะทำงานระบบสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา

จำนวนผู้ชม 3 ข่าว/กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 บัณฑิตศึกษา               บัณฑิตศึกษา ได้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 (เรียนรวม เทอม 1/65) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ รุ่นปีการศึกษา 2564 และ 2565 จำนวน 50 คน ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประยงค์ รณรงค์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษารุ่นปี 2564 ประกอบด้วยวิชาการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ระบบสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบบูรณาการ และของนักศึกษารุ่นปี 2565 ประกอบด้วยวิชาศาสตร์พระราชากับการพันาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ และกระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ครั้งนี้ รวมไปถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน คณะทำงานระบบสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา

จำนวนผู้ชม 6 ข่าว/กิจกรรม ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา             เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา กับนายธวัช จินชัย นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีเครือข่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ นักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ รวมถึงได้อนุญาตให้ใช้อาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งทำการของสำนักงานศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนชัยภูมิด้วย คณะทำงานระบบสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงงานประกอบการชุมชน

จำนวนผู้ชม 7 ข่าว/กิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงงานประกอบการชุมชน               คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงงานประกอบการชุมชน ของนักศึกษา รุ่น 1/2565, รุ่น 2/2564, รุ่น 1/2563 ศรช.คณะศิลปศาสตร์ (สมุทรสงคราม) และ รุ่น 1/2563 ศรช.ศูนย์ภูมิปัญญาไทย รวมนักศึกษาทั้งหมด 31 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ชั้น 2 ห้องประยงค์ รณรงค์ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน การนี้ อาจารย์ ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาของเทอม 1/2565 และให้กำลังใจนักศึกษาทุกคนในการนำเสนอโครงงานครั้งนี้ คณะทำงานระบบสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

จำนวนผู้ชม 4 ข่าว/กิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565                 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565” ในวันที่ 5 และ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประยงค์ รณรงค์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษ “BCG กับประเพณีลอยกระทง” โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดย อ.ชมพูนุท แย้มสรวล หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และร่วมทำบุญกระทงถวายวัดเกาะแก้ว อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม คณะทำงานระบบสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

จำนวนผู้ชม 3 ข่าว/กิจกรรม ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 การนี้ ผู้บริหารสถาบัน อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับการประเมินครั้งนี้ ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ชั้น 2 ห้องประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงานภายในสถาบันฯ คณะทำงานระบบสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

error: Content is protected !!