การจัดกระบวนการเรียนรู้
 ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง
 แนะนำสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 บรรยายพิเศษ
 ปริญญาชีวิต
 มหกรรมวิชาการครั้งที่ 2
 มหาวิทยาลัยชีวิต
 เรียนเปลี่ยนชีวิต
 วิถีปราชญ์
 สารคดี
 
 การพัฒนาชีวิตและชุมชน
 กองทุนและสวัสดิการชุมชน
 ชุมชนเข้มแข็ง
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนแม่บทชุมชน
 วิสาหกิจชุมชน
 เศรษฐกิจพอเพียง
 
 งานวิจัย
 วิทยานิพนธ์
 หนังสือ
 
 สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด
 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 
การนวดไทย
  กีฬาภูมิปัญญาไทย
งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ธรรมชาติและจักรวาล
ผดุงครรภ์ไทย
พิธีกรรม ศาสนา
ภาษา
วรรณกรรมพื้นบ้าน
เวชกรรมไทย
ศิลปะการแสดง
หลักเภสัช ๔
 
 


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 

 
     
   
     
     
                                                                                                         
                             
     
   จากประสบการณ์  ผสมผสานกับการเรียนรู้  นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต    
 
        
 
       
  เกษตรผสมผสาน   การเลี้ยงโค-กระบือ   การเลี้ยงปลา  
             
       
  การปลูกข้าวโพด   การเลี้ยงไก่   การทำปุ๋ยชีวภาพ  
                                                                                                  
             
  การทำนา   การปลูกผลไม้   การเพาะเห็ด  
             
  การค้าขาย   การเลี่ยงปลา   การเลี้ยงหมู  
             
  การนวด   การทอผ้า   เกษตรผสมผสาน  
             
  ผักไฮโดรโปรนิกส์   ยาพารา   การออม  
             
                              
   
       หนังสือของพ่อ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
       70 เส้นทางตามรอยพระบาท
       อัญมณีแห่งมหานคร
       นิทานเฉลิมพระเกียรติ
       ภาพถ่ายฝีมือพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       ในหลวงกับการอนุรักษ์น้ำ
       พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
       เทิด ๙ ปกเกศ ๗๐ คุณธรรมนำประชา
       หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท
       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       ภูมิแผ่นดินมรดกไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินฯ
       ทศบารมี ทศพิธราชธรรม
       เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
             
             

                                                                                                  
 
   
   
                                                                                                        
   
               
                เงินไม่ใช่คำตอบ  
                ผม..คือ..ผู้รับใช้  
                สวนสมรมเล็กน้อย  
                ชีวิตนี้...เกินฝัน  
                ศรัทธา...ไม่มีท้อ  
                คำตอบของความยั่งยืน  
                เพราะความพิการ...มิใช่อุปสรรค  
                เงินแตกกอ  
                เมื่อได้ทำ...จึงทำได้  
                มีหมื่น...หมดหมื่น  
                วามสุขที่ยั่งยืน  
                เข็มทิศเปลี่ยนชีวิตนักพนัน  
                บ้านแห่งความสุข  
                
   
                
                การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : จารุพรรณ กุลดิลก  
                การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง : สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์  
                การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาความเป็นมนุษย์ : ศันสนีย์ ปูรณัน  
                การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างบูรณาการ : วารสารเพื่อการเรียนรู้ฯ  
                การเรียนเพื่อเปลี่ยนแปลงตน : สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์  
                จิตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : จุมพล พูลภัทรชีวิน   
                เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : วิจารณ์ พานิช  
                สายธารทฤษฎี และแนวปฏิบัติการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : อดิศร จันทรสุข  
     
 


ลิขสิทธิ์ © สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

๑๓/๒ หมู่ ๑ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๓๔-๗๕๗-๔๕๒-๙ ต่อ ๑๐๑-๑๐๓ โทรสาร ๐๓๔-๗๕๗-๔๖๐