Website counter  

 

โครงการอินทรีย์ ม.ชีวิต ไลฟ์ ออร์แกนิก (LIFE ORGANIC)
มหกรรมงานวิชาการ ม.ชีวิต ครั้งที่ ๑ ระหว่าง ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ประกาศรับสมัครพนักงานหลายอัตรา
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาและการศึกษาปริญญาตรี ประจำภาคเรียน 1/2556

 
 อ่านบทความทั้งหมด

ปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน
บทเรียนที่ไม่เคยเรียน

ภาษากับการต่อสู้ทางการเมือง

ศิลปะกับอารยะขัดขืน

ชาวนากับปฏิวัติการศึกษา

ปฏิรูปเกษตรกรรมไทย

อนาคตชาวนาไทย

ชาวนา เหยื่อตลอดกาล

จิตวิญญาณคนไทย พลังยิ่งใหญ่แห่งการปฏิรูป

ปาฐกถาวิบูลย์ เข็มเฉลิม

ถนนแห่งการเรียนรู้
สภาประชาธรรม


สรพ.จัดงาน“มหกรรมวิชาการอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน” ครั้งที่ 1
คณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาดูงานสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการสนใจหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ สรพ.
มหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย  ศึกษาดูงานสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจเยี่ยมสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ปริญญาชีวิต ของปัญญาชนชาวบ้าน : คอลัมน์คุยนอกกรอบ
โรงเรียนแก้หนี้แก้จนฯ ศรป.สมุทรสงคราม ฝึกอบรมลูกค้า ธกส. 180 คน
อาจารย์ ศรป.นครศรีธรรมราช ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยปาล์มน้ำมัน-น้ำมันปาล์ม จาก สวก.
เอกสาร MS PowerPoint บรรยายเกี่ยวกับการเรียน ของ รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ
คณาจารย์และนักศึกษา ศรป. ชัยนาท เยี่ยมสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเปิดโรงเรียนแก้หนี้แก้จนฯทั่วประเทศ 15 มิถุนายน 2556
นิสิตนักศึกษาในโครงการ พสวท.ร่วมเรียนรู้กับ สรพ.
คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.ราชภัฎเพชรบุรี วิทยาเขตหัวหิน เยี่ยม สรพ.
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาบ้านปรกน่าอยู่
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจัดอบรมวิทยากรกระบวนการโครงการโรงเรียนแก้หนี้แก้จน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนายั่งยืน”

อ่านข่าวทั้งหมด

Google+


๑๓/๒ ถนนแม่กลอง-บางนกแขวก หมู่ ๑ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๒๐
อีเมล์ info@life.ac.thโทรศัพท์ ๐๓๔-๗๕๗๔๕๒ - ๙ โทรสาร ๐๓๔-๗๕๗๔๖๐