สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
(   (   (   (   (   (   (   (   (   (   (  เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต  )   )   )   )   )   )   )   )   )   )   )
 
ทะเบียนและประเมินผล ระบบสารสนเทศออนไลน์  
( รับสมัครนักศึกษา ) ติดต่อ สถาบันฯ โทร. (034)757452-9 | Sunday 25th of June 2017, 02:04:39  
แสดงรายชื่อผู้สมัคร     กรอกใบสมัคร
 

สมัครเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560

พื้นที่แหล่งเรียนรู้: 
สาขาวิชา: การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ    กลุ่มวิชา: 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) คำนำหน้า :  ชื่อ :  สกุล : 
เลขประจำตัวประชาชน :  เพศ : 

ว/ด/ป เกิด วัน: เดือน: ปี: อาชีพ : 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ : หมู่บ้าน/อาคาร : หมู่ที่ : ตรอก/ซอย : 
ถนน : ตำบล/แขวง : อำเภอ/เขต : 
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ : 
โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :