สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
ระบบงานทะเบียนและประเมินผลออนไลน์
ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล   สำนักวิชาการ 
   

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2555
ระดับปริญญาตรี ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน (สำหรับ ศรป.สมุทรสงคราม เท่านั้น)

วันที่สอบ สาขาวิชา (รุ่น) คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4
วัน อาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2556   10.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. - 14.30 น. 15.00 น. - 16.30 น. 17.00 น. - 18.30 น.
สหวิทยาการฯ (2/2553)     ID4024
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
การจัดการสุขภาพ (2/2553) CH4017
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
CH4023
สัมมนาการจัดการสุขภาพชุมชน
   
สหวิทยาการฯ (1/2554) GE4006
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวัน
  ID4024
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
การจัดการการเกษตรฯ (1/2554) GE4006
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวัน
SA4014
กองทุนการเกษตรและสวัสดิการชุมชน
SA4018
เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยในการเกษตรยั่งยืน
SA4020
การจัดการผลิตผลการเกษตร
และการแปรรูป1
สหวิทยาการฯ (1/2555) GE4006
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวัน
SE4001
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
SE4002
สันติศึกษา
 

 13/2 ถนนแม่กลอง-บางนกแขวก หมู่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 | ติดต่องานฝ่ายทะเบียน 034-757452 - 9 ต่อ 152