สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
ระบบงานทะเบียนและประเมินผลออนไลน์
ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล   สำนักวิชาการ 
   

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2555
ระดับปริญญาตรี ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน (ยกเว้น สมุทรสงคราม)

วันที่สอบ สาขาวิชา (รุ่น) คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4
วัน อาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2556   10.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. - 14.30 น. 15.00 น. - 16.30 น. 17.00 น. - 18.30 น.
สหวิทยาการฯ (1/2554) ID4009
สุขภาพและวิถีชุมชน
ID4025
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
   
การจัดการสุขภาพ (1/2554) CH4010
สุขภาพและวิถีชุมชน
CH4015
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
CH4016
สัมมนาปัญหาสุขภาพจิตชุมชน
 
การจัดการการเกษตรฯ (2/2554) SA4008
การจัดการการเกษตรอินทรีย์
SA4009
การจัดการระบบการปลูกพืชเชิงคุณค่าโภชนาการ
SA4013
การจัดการเลี้ยงสัตว์น้ำกับการเกษตรยั่งยืน
 
สหวิทยาการฯ (1/2555) GE4006
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวัน
SE4001
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
SE4002
สันติศึกษา
 
การจัดการสุขภาพ (1/2555) GE4006
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวัน
SE4001
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
SE4002
สันติศึกษา
 
การจัดการการเกษตรฯ (1/2555) GE4006
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวัน
SE4001
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
SA4001
วิถีการเกษตรไทย
SA4002
ระบบนิเวศการเกษตร

 13/2 ถนนแม่กลอง-บางนกแขวก หมู่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 | ติดต่องานฝ่ายทะเบียน 034-757452 - 9 ต่อ 152