สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
(   (   (   (   (   (   (   (   (   (   (  เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต  )   )   )   )   )   )   )   )   )   )   )
 
ทะเบียนและประเมินผล ระบบสารสนเทศออนไลน์              
  13/2 ถนนแม่กลอง-บางนกแขวก หมู่ 1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120, งานทะเบียนฯ โทร. (034)757452-9 ต่อ 151-154 | Sunday 25th of June 2017, 02:06:34  
สรพ.   หน้าแรก   บุคลากร   ระบบปริญญาตรี  ระบบบัณฑิตศึกษา  ระบบสำหรับนักศึกษา ป.ตรี    

ข้อมูลงานทะเบียน
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
- คำร้องของเปลี่ยนคำนำหน้า /
  ชื่อ / ชื่อสกุล
- คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
- คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน
- คำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
- คำร้องขอย้ายสาขาวิชา
- คำร้องขอย้ายศูนย์เรียน
- ใบลาออก
- คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
- ใบบันทึกชำระเงินรายกลุ่ม
- ใบบันทึกชำระเงินรายบุคคล
- คำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา
- แบบขอใบรายงานผลการศึกษา


ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 1/2560
งานทะเบียนและประเมินผล เปิดระบบให้บุคคลทั่วไป
สามารกกรอกข้อมูลสมัครเป็นนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์แล้ว
คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครเป็นนักศึกษา เบื้องต้น

สรุปยอดผู้สมัครเป็นนักศึกษา

งานทะเบียนและประเมินผล
19 พฤษภาคม 2560

แจ้งให้ทราบ ข้อมูลการรับรองคุณวุฒิ จากเว็บของ สำนักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th)

(ป.ตรี) หลักสูตร 2558 สาขาวิชา การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ

(ป.ตรี) หลักสูตร 2557 สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(ป.ตรี) หลักสูตร 2557 สาขาวิชา การจัดการสุขภาพชุมชน
(ป.ตรี) หลักสูตร 2557 สาขาวิชา การจัดการการเกษตรยั่งยืน

(ป.ตรี) หลักสูตร 2553 สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(ป.ตรี) หลักสูตร 2553 สาขาวิชา การจัดการสุขภาพชุมชน
(ป.ตรี) หลักสูตร 2553 สาขาวิชา การจัดการการเกษตรยั่งยืน

(ป.โท) หลักสูตร 2555 สาขาวิชา การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
(ป.โท) หลักสูตร 2555 สาขาวิชา การจัดการระบบสุขภาพชุมชน

(ป.ตรี คลิกพิมพ์การรับรอง เฉพาะส่วนของ สรพ. เท่านั้น)
(ป.โท คลิกพิมพ์การรับรอง เฉพาะส่วนของ สรพ. เท่านั้น)

หรือคลิกดูจากเว็บของ สำนักงาน ก.พ. ตามหัวข้อข้างล่างนี้
ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-accredititation)
งานทะเบียนและประเมินผล
22 มีนาคม 2560