สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
(   (   (   (   (   (   (   (   (   (   (  เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต  )   )   )   )   )   )   )   )   )   )   )
 
ทะเบียนและประเมินผล ระบบสารสนเทศออนไลน์  
  13/2 ถนนแม่กลอง-บางนกแขวก หมู่ 1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120, งานทะเบียนฯ โทร. (034)757452-9 ต่อ 151-154 | Tuesday 3rd of May 2016, 06:11:37  
สรพ.   หน้าแรก   บุคลากร   ระบบปริญญาตรี  ระบบบัณฑิตศึกษา   

ข้อมูลงานทะเบียน
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
- ใบสมัครเข้าศึกษา (ป.ตรี)
- ใบสมัครเข้าศึกษา (ป.โท)
- คำร้องของเปลี่ยนคำนำหน้า /
  ชื่อ / ชื่อสกุล
- คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
- คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน
- คำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
- คำร้องขอย้ายสาขาวิชา
- คำร้องขอย้ายศูนย์เรียน
- ใบลาออก
- คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
- ใบบันทึกชำระเงินรายกลุ่ม
- ใบบันทึกชำระเงินรายบุคคล
- คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา
- คำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา
- แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- แบบขอใบรายงานผลการศึกษายินดีต้อนรับ

ประกาศ เปิดระบบกรอกคะแนนและตัดเกรด ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
งานทะเบียนและประเมินผล
เปิดระบบกรอกคะแนนและตัดเกรด ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ทั้งนี้ ให้ทุก ศรป./ศปจ. ดำเนินการกรอกคะแนน และ ตัดเกรด ให้เรียบร้อย ภายในวันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559 นี้

งานทะเบียนและประเมินผล
7 มกราคม 2559

แจ้งให้ทราบ เปิดระบบกรอกใบสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2558
ขอความร่วมมือ ศรป. ศปจ. ทุกแห่ง
ดำเนินการกรอกใบสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2558
โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน
ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาเดิมให้ครบถ้วน ถูกต้อง
และทำรวบรวมเอกสารการรับสมัครต่างๆ ให้ครบ โดยทำสำเนาเก็บไว้ที่ ศรป. ศปจ.
แล้วเอกสารชุดจริงให้นำส่งทะเบียนและประเมินผล

งานทะเบียนและประเมินผล
6 มกราคม 2559