Registrar and Evaluation System
(   (   (   (   (   (   (   (   (   (   (  เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต  )   )   )   )   )   )   )   )   )   )   )
 
ระบบงานทะเบียนและประเมินผลออนไลน์ ฝ่ายวิชาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  
  13/2 ถนนแม่กลอง-บางนกแขวก หมู่ 1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 , โทร. (034)757452 - 9 ต่อ 151-154  [2014-10-30 22:50:45]  
สรพ.   หน้าแรก   บุคลากร   เข้าสู่ระบบ   

ข้อมูลงานทะเบียน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
- คำร้องของเปลี่ยนคำนำหน้า /
  ชื่อ / ชื่อสกุล
- คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
- คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน
- คำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
- คำร้องขอย้ายสาขาวิชา
- ใบลาออก
- คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
- ใบบันทึกชำระเงินรายกลุ่ม
- ใบบันทึกชำระเงินรายบุคคล
- คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา
- คำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษายินดีต้อนรับ

ประกาศเรื่อง ตรวจสอบ ผลพิจารณารายชื่อเสนออนุมัติจบ (ด่วนที่สุด)
ขอความร่วมมือจาก ผอ.ศรป. , อาจารย์ และ เลขนุการ ศรป.
โปรดเข้าระบบทะเบียนและประเมินผลออนไลน์
เพื่อตรวจสอบ "สรุปผลพิจารณารายชื่อเสนออนุมัติจบ"

หากมีข้อตกค้างเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในเรื่องต่อไปนี้
1. ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
2. วุฒิเดิม
3. โครงงาน
4. หลักสูตร (120 หน่วยกิต)
5. เกรดเฉลี่ย
6. ค่าลงทะเบียน
7. ผลการพิจารณาตามเงื่อนไข

ให้รีบนำข้อมูลเรื่องนั้นประสานกับงานทะเบียนฯ โดยเร่งด่วน ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557
เพื่อให้งานทะเบียนฯ เสนอข้อมูลให้สภาวิชาการ พิจารณากลั่นกรอง/เห็นชอบ


งานทะเบียนและประเมินผล
29 กันยายน 2557 , 17:25

ประกาศเรื่อง ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการศึกษา
1. นักศึกษาเขียนใบคำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา (ทบ.17) แล้วยื่นผ่าน ศรป. ที่นักศึกษาสังกัด
2. ศรป. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
    และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ตามเงื่อนไขของสถาบันฯ (ศรป. ลงชื่อผู้ตรวจสอบในใบคำร้องด้วย)
3. ผอ.ศรป. ลงชื่อ ในใบคำร้อง และบันทึกใบคำร้องในระบบงานทะเบียนและเมินผลออนไลน์
    และพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินให้นักศึกษานำไปชำระเงินที่ ธกส.
4. ศรป. สำเนาใบคำร้องเก็บไว้ที่ ศรป. 1 ชุด และใบคำร้องต้นฉบับให้จัดส่งมาที่งานทะเบียนและประเมินผล สถาบันการเรียนเพื่อปวงชน
5. เมื่อ งานทะเบียนฯ ได้รับใบคำร้องต้นฉบับดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการตรวจทานความถูกต้องอีกครั้ง
6. งานทะเบียนฯ จะดำเนินการออกหนังสือรับรองการศึกษา
    และจัดส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนถึงนักศึกษาตามที่อยู่ที่ได้บันทึกไว้ในใบคำร้อง

    ( Flowchart ขั้นตอน )

งานทะเบียนและประเมินผล
18 กันยายน 2557 , 17:55

ประกาศเรื่อง ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
ระดับปริญญาตรี คลิกดาวน์โหลด
ระดับปริญญาโท คลิกดาวน์โหลด

งานทะเบียนและประเมินผล
11 พฤษภาคม 2557

แจ้งให้ทราบ เรื่องการตรวจวุฒิการศึกษาและการมีสถานะภาพ
งานทะเบียนและประเมินผล ได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานวุฒิการศึกษาของนักศึกษา
ทั้งนี้ให้ ศรป. เข้าระบบดูผลการตรวจสอบหลักฐานดังกล่าว เพื่อพิจารณาดำเนินการติดตาม
และนำส่งมายังงานทะเบียนและประเมินผลต่อไป

งานทะเบียนและประเมินผล
8 กรกฎาคม 2556

แจ้งให้ทราบ การพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินย้อนหลัง
งานทะเบียนและประเมินผล ได้เปิดระบบให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินย้อนหลังได้แล้ว ในหน้าระบบงานของ ศรช.

งานทะเบียนและประเมินผล
6 กรกฎาคม 2556

ประกาศเรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรแก้หนี้แก้จน
ขณะนี้ได้เปิดระบบเข้าใช้งาน โครงการอบรมหลักสูตรแก้หนี้แก้จน แล้ว
ดังนั้น ศรป. ที่เป็น ศูนย์ติดต่อโรงเรียนแก้หนี้แก้จน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลต่างๆ ได้แล้ว
ผ่านทางหน้าจอในการบริหารจัดการของ ศรป.

ทั้งนี้สำหรับ ผู้ประสานงาน โครงการอบรมหลักสูตรแก้หนี้แก้จน
สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มนักเรียนรู้ได้แล้ว โดย คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
งานทะเบียนและประเมินผล
10 มิถุนายน 2556