สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
(   (   (   (   (   (   (   (   (   (   (  เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต  )   )   )   )   )   )   )   )   )   )   )
 
ทะเบียนและประเมินผล ระบบสารสนเทศออนไลน์  
  13/2 ถนนแม่กลอง-บางนกแขวก หมู่ 1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120, งานทะเบียนฯ โทร. (034)757452-9 ต่อ 151-154 | Sunday 29th of May 2016, 22:19:09  
สรพ.   หน้าแรก   บุคลากร   ระบบปริญญาตรี  ระบบบัณฑิตศึกษา   

ข้อมูลงานทะเบียน
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
- คำร้องของเปลี่ยนคำนำหน้า /
  ชื่อ / ชื่อสกุล
- คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
- คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน
- คำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
- คำร้องขอย้ายสาขาวิชา
- คำร้องขอย้ายศูนย์เรียน
- ใบลาออก
- คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
- ใบบันทึกชำระเงินรายกลุ่ม
- ใบบันทึกชำระเงินรายบุคคล
- คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา
- คำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา
- แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- แบบขอใบรายงานผลการศึกษายินดีต้อนรับ

แจ้งให้ทราบ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
งานทะเบียนและประเมินผล ได้กำหนดให้มีการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559 นี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ให้ทุก ศรป./ศปจ. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกัน

ตารางสอบ วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2559 ตารางสอบรวมทั่วประเทศ
ตารางสอบ วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2559 ตารางสอบรวมทั่วประเทศ

งานทะเบียนและประเมินผล
14 พฤษภาคม 2559