สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
(   (   (   (   (   (   (   (   (   (   (  เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต  )   )   )   )   )   )   )   )   )   )   )
 
ทะเบียนและประเมินผล ระบบสารสนเทศออนไลน์              
  13/2 ถนนแม่กลอง-บางนกแขวก หมู่ 1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120, งานทะเบียนฯ โทร. (034)757452-9 ต่อ 151-154 | Saturday 3rd of December 2016, 07:14:17  
สรพ.   หน้าแรก   บุคลากร   ระบบปริญญาตรี  ระบบบัณฑิตศึกษา  ระบบสำหรับนักศึกษา ป.ตรี    

ข้อมูลงานทะเบียน
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
- คำร้องของเปลี่ยนคำนำหน้า /
  ชื่อ / ชื่อสกุล
- คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
- คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน
- คำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
- คำร้องขอย้ายสาขาวิชา
- คำร้องขอย้ายศูนย์เรียน
- ใบลาออก
- คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
- ใบบันทึกชำระเงินรายกลุ่ม
- ใบบันทึกชำระเงินรายบุคคล
- คำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา
- แบบขอใบรายงานผลการศึกษา


ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 2/2559
งานทะเบียนและประเมินผล เปิดระบบให้บุคคลทั่วไป
สามารกกรอกข้อมูลสมัครเป็นนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์แล้ว
คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครเป็นนักศึกษา เบื้องต้น

สรุปยอดผู้สมัครเป็นนักศึกษา

งานทะเบียนและประเมินผล
3 ตุลาคม 2559

ประกาศ!!! เรื่องการขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (ระดับปริญญาโท)
สำหรับการขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
นักศึกษา และ ศรป./ศปจ. มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ขอแจ้งจบการศึกษา (คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ทบ.16)
     1. กรอกคำร้องขอจบการศึกษา พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน ลงนามและเสนอผ่าน ศรป./ศปจ.
     2. ศรป./ศปจ. ตรวจสอบหลักฐานและเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วน และลงนาม
     3. ศรป./ศปจ. รวบรวมคำร้องพร้อมหลักฐานต่างๆ ส่งฝ่ายทะเบียนฯ (เก็บชุดสำเนาไว้ที่ ศรป./ศปจ.)

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต (คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ทบ.18)
     1. นักศึกษา กรอกแบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้ครบถ้วน ลงนามและเสนอผ่าน ศรป./ศปจ.
     2. ศรป./ศปจ. รวบรวมแบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ส่งฝ่ายทะเบียนฯ (เก็บชุดสำเนาไว้ที่ ศรป./ศปจ.)
     3. นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียม 1100 บาท ผ่านทาง ธ.ก.ส. (ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1000 + ค่าใบรายงานผลการเรียน 100)

งานทะเบียนและประเมินผล
16 สิงหาคม 2559

ประกาศ!!! เรื่องการขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
สำหรับการขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
นักศึกษา และ ศรป./ศปจ. มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ขอแจ้งจบการศึกษา (คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ทบ.16) *** ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ค. 59 นี้
     1. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาเรียนผ่านครบตลอดหลักสูตร และระดับคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00
     2. ส่งโครงงาน 3 ปี และผ่านการพิจารณาจากสาขาวิชาแล้ว , ชำระค่าลงทะเบียนเรียนครบถ้วน
     3. กรอกคำร้องขอจบการศึกษา พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน ลงนามและเสนอผ่าน ศรป./ศปจ.
     4. ศรป./ศปจ. ตรวจสอบหลักฐานและเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วน และลงนาม
     5. ศรป./ศปจ. รวบรวมคำร้องพร้อมหลักฐานต่างๆ ส่งฝ่ายทะเบียนฯ (เก็บชุดสำเนาไว้ที่ ศรป./ศปจ.)
     6. รอฟังผลดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ของ ศรป./ศปจ. ในการสรุปรายชื่อเสนอสภาฯ อนุมัติ ต่อไป

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต (คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ทบ.18) *** ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ค. 59 นี้
     1. นักศึกษา กรอกแบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้ครบถ้วน ลงนามและเสนอผ่าน ศรป./ศปจ.
     2. ศรป./ศปจ. บันทึกแบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตในระบบออนไลน์ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินให้นักศึกษา
     3. ศรป./ศปจ. รวบรวมแบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ส่งฝ่ายทะเบียนฯ (เก็บชุดสำเนาไว้ที่ ศรป./ศปจ.)
     4. นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียม 550 บาท ผ่านทาง ธ.ก.ส. (ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 500 + ค่าใบรายงานผลการเรียน 50)
     5. รอฟังผลดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ของ ศรป./ศปจ. ในการสรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ต่อไป

งานทะเบียนและประเมินผล
12 กรกฎาคม 2559

แจ้งให้ทราบ เปิดระบบกรอกใบสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2559
ขอความร่วมมือ ศรป. ศปจ. ทุกแห่ง
ดำเนินการกรอกใบสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2559
โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน
ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาเดิมให้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น
- ใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา (หลักสูตรที่จบมาต้องเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีหลักฐานชี้แจงชัดเจน)
- ใบแสดงผลการศึกษา (ตรวจสอบเรื่องวันอนุมัติจบต้องจบก่อนเปิดเรียน)
และทำรวบรวมเอกสารการรับสมัครต่างๆ ให้ครบ โดยทำสำเนาเก็บไว้ที่ ศรป. ศปจ.
แล้วเอกสารชุดจริงให้นำส่งทะเบียนและประเมินผล

งานทะเบียนและประเมินผล
3 มิถุนายน 2559