สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
<<<  เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต  >>>
ระบบงานทะเบียนและประเมินผลออนไลน์ ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล สำนักวิชาการ 
  13/2 ถนนแม่กลอง-บางนกแขวก หมู่ 1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 , ติดต่อฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 0 3475 7452 - 9 ต่อ 152 , 154  [2014-04-23 16:17:28] 
สรพ.   หน้าแรก   บุคลากร   เข้าสู่ระบบ   

ข้อมูลงานทะเบียน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
- ใบสมัครเข้าศึกษา (ป.ตรี)
- ใบสมัครเข้าศึกษา (ป.โท)
- คำร้องของเปลี่ยนคำนำหน้า /
  ชื่อ / ชื่อสกุล
- คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
- คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน
- คำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
- คำร้องขอย้ายสาขาวิชา
- ใบลาออก
- คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
- ใบบันทึกชำระเงินรายกลุ่ม
- ใบบันทึกชำระเงินรายบุคคลยินดีต้อนรับ

แจ้งให้ทราบ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 (สำหรับสอบแก้สัญลักษณ์ I)
ตารางสอบ วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557
ตารางสอบ วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557

ทั้งนี้ ข้อสอบจะขึ้นให้ดาวน์โหลดเป็นรายวิชาตามคาบและเวลาที่สอบ
โดยจะขึ้นก่อนสอบประมาณ 1 ชั่วโมงของแต่ละคาบที่สอบ
งานทะเบียนและประเมินผล
9 เมษายน 2557 , 13:40

แจ้งให้ทราบ เปิดระบบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2556
งานทะเบียนและประเมินผล เปิดระบบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2556 แล้ว
ขอให้ ศรช. จัดพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนเรียนและใบแจ้งชำระเงินให้นักศึกษาได้ดำเนินต่อไป
ทั้งนี้ให้ ศรป. ได้ติดตามการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วน

งานทะเบียนและประเมินผล
4 เมษายน 2557 , 17:35

แจ้งให้ทราบ เปิดระบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 2/2556
งานทะเบียนและประเมินผล ได้เปิดระบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว
ขอให้ ศรป. ได้ตรวจความถูกต้องของข้อมูลและดำเนินกรอกคะแนนให้ถูกต้องครบถ้วน

งานทะเบียนและประเมินผล
4 เมษายน 2557 , 14:55

แจ้งให้ทราบ กำหนดการสอบแก้ I เฉพาะ นักศึกษาปริญญาโท เท่านั้น
    บัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
กำหนดการสอบแก้ I ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ในวันที่ 10-11 เมษายน 2557
สถานที่สอบ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

    ขอให้ ผอ.ศรป. แจ้งให้นักศึกษาปริญญาโท ที่ยื่นคำร้องขอสอบแก้ I
ได้รับทราบโดยทั่วกัน และเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

บัณฑิตศึกษา
1 เมษายน 2557 , 16:32

แจ้งให้ทราบ ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2556
คลิกที่นี้ เพื่อดาวน์โหลด
งานทะเบียนและประเมินผล
25 มีนาคม 2557 , 10:12

แจ้งให้ทราบ เรื่องแนวการตรวจกระดาษคำตอบ (2/2556)
มีขั้นตอนดังนี้
1. ศรป. บันทึกสถิติการเข้าสอบปลายภาค 2/2556 ในระบบออนไลน์
2. ศรป. ระบุอาจารย์ผู้ตรวจกระดาษคำตอบสอบปลายภาค 2/2556 ในระบบออนไลน์
3. อาจารย์ที่ได้รับการระบุแล้ว ก็สามารถ login ในระบบออนไลน์ เพื่อดาวน์โหลดแนวการตรวจกระดาษคำตอบได้

งานทะเบียนและประเมินผล
10 มีนาคม 2557 , 15:45

แจ้งให้ทราบ เรื่องการปรับปรุงฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา
ให้ทุก ศรป. โปรดเข้าไปตรวจสอบประวัตินักศึกษาใน ศรช. และ ศรป. ของท่านด้วย เช่น ชื่อ-สกุล, วัน เดือน ปี เกิด,
การประกอบอาชีพ ฯลฯ โดยขอความกรุณาในการกรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเข้าประเมินขอ สมศ.
งานทะเบียนและประเมินผล
11 กุมภาพันธ์ 2557 , 16:00

แจ้งให้ทราบ เรื่องการตรวจวุฒิการศึกษาและการมีสถานะภาพ
งานทะเบียนและประเมินผล ได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานวุฒิการศึกษาของนักศึกษา
ทั้งนี้ให้ ศรป. เข้าระบบดูผลการตรวจสอบหลักฐานดังกล่าว เพื่อพิจารณาดำเนินการติดตาม
และนำส่งมายังงานทะเบียนและประเมินผลต่อไป

งานทะเบียนและประเมินผล
8 กรกฎาคม 2556

แจ้งให้ทราบ การพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินย้อนหลัง
งานทะเบียนและประเมินผล ได้เปิดระบบให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินย้อนหลังได้แล้ว ในหน้าระบบงานของ ศรช.

งานทะเบียนและประเมินผล
6 กรกฎาคม 2556

ประกาศเรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรแก้หนี้แก้จน
ขณะนี้ได้เปิดระบบเข้าใช้งาน โครงการอบรมหลักสูตรแก้หนี้แก้จน แล้ว
ดังนั้น ศรป. ที่เป็น ศูนย์ติดต่อโรงเรียนแก้หนี้แก้จน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลต่างๆ ได้แล้ว
ผ่านทางหน้าจอในการบริหารจัดการของ ศรป.

ทั้งนี้สำหรับ ผู้ประสานงาน โครงการอบรมหลักสูตรแก้หนี้แก้จน
สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มนักเรียนรู้ได้แล้ว โดย คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
งานทะเบียนและประเมินผล
10 มิถุนายน 2556