Registrar and Evaluation System
(   (   (   (   (   (   (   (   (   (   (  เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต  )   )   )   )   )   )   )   )   )   )   )
 
ระบบงานทะเบียนและประเมินผลออนไลน์ ฝ่ายวิชาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  
  13/2 ถนนแม่กลอง-บางนกแขวก หมู่ 1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 , โทร. (034)757452 - 9 ต่อ 151-154  [2014-08-22 22:41:50]  
สรพ.   หน้าแรก   บุคลากร   เข้าสู่ระบบ   

ข้อมูลงานทะเบียน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
- ใบสมัครเข้าศึกษา (ป.ตรี)
- ใบสมัครเข้าศึกษา (ป.โท)
- คำร้องของเปลี่ยนคำนำหน้า /
  ชื่อ / ชื่อสกุล
- คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
- คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน
- คำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
- คำร้องขอย้ายสาขาวิชา
- ใบลาออก
- คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
- ใบบันทึกชำระเงินรายกลุ่ม
- ใบบันทึกชำระเงินรายบุคคล
- คำร้องขอแจ้งจบการศึกษายินดีต้อนรับ

แจ้งให้ทราบ Update โปรแกรมใหม่ สำหรับ ศรป.
1. เปิดระบบตรวจสอบผลการพิจารณาโครงงาน 3 ปี
2. เปิดระบบลงทะเบียน กรณี F และ Regrade (เฉพาะรุ่น 2/2553 และ 1/2554)


งานทะเบียนและประเมินผล
30 กรกฎาคม 2557 , 11:40

แจ้งให้ทราบ เปิดระบบขอแจ้งจบการศึกษา
งานทะเบียนและประเมินผล ได้เปิดระบบขอแจ้งจบการศึกษาแล้ว
ทั้งนี้ ให้ ศรป./ศรช. ดาวน์โหลดใบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ให้นักศึกษาเขียนขอแจ้งจบการศึกษาและลงนาม
จากนั้นให้ ศรป. ดำเนินนำใบคำร้องดังกล่าวมาบันทึกในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นี้
(หมายเหตุ : ยังไม่ต้องแนบรูปถ่ายมา)

งานทะเบียนและประเมินผล
22 กรกฎาคม 2557 , 07:30

แจ้งให้ทราบ เปิดระบบตัดเกรดภาคเรียนที่ 3/2556
งานทะเบียนและประเมินผล ได้เปิดระบบตัดเกรดภาคเรียนที่ 3/2556 แล้ว
ทั้งนี้ หาก ศรป. ได้ทำการกรอกคะแนนและคลิกส่งเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว
ก็ให้ดำเนินการตัดเกรดและส่งเกรดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 นี้

งานทะเบียนและประเมินผล
17 กรกฎาคม 2557 , 16:50

แจ้งให้ทราบ เปิดระบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 3/2556
งานทะเบียนและประเมินผล ได้เปิดระบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 3/2556 แล้ว
ขอให้ ศรป. ได้ตรวจความถูกต้องของข้อมูลและดำเนินกรอกคะแนนให้ถูกต้องครบถ้วน

งานทะเบียนและประเมินผล
17 กรกฎาคม 2557 , 14:45

แจ้งให้ทราบ แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ที่ได้ผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ F และคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 (สำหรับ น.ศ.รุ่นปี 2554)
งานทะเบียนและประเมินผล ได้ขึ้นแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ที่ได้ผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ F และคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 (สำหรับ น.ศ.รุ่นปี 2554) แล้ว
ทั้งนี้ให้ ศรป. เข้าระบบทะเบียนฯ ดาวน์โหลดแนวปฎิบัติ และเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 นี้

งานทะเบียนและประเมินผล
28 มิถุนายน 2557 , 11:28

แจ้งให้ทราบ บันทึกใบคำร้องขอสอบแก้ I ภาคเรียนที่ 3/2556
งานทะเบียนและประเมินผล ได้เปิดระบบบันทึกใบคำร้องขอสอบแก้ I ภาคเรียนที่ 3/2556 แล้ว
ทั้งนี้
- ศรป. ต้องบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และ นักศึกษาต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557
- กำหนดวันสอบแก้สัญลักษณ์ I ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557

งานทะเบียนและประเมินผล
21 มิถุนายน 2557 , 23:25

แจ้งให้ทราบ เรื่องแนวการตรวจกระดาษคำตอบ (3/2556)
มีขั้นตอนดังนี้
1. ศรป. บันทึกสถิติการเข้าสอบปลายภาค 3/2556 ในระบบออนไลน์
2. ศรป. ระบุอาจารย์ผู้ตรวจกระดาษคำตอบสอบปลายภาค 3/2556 ในระบบออนไลน์
3. อาจารย์ที่ได้รับการระบุแล้ว ก็สามารถ login ในระบบออนไลน์ เพื่อดาวน์โหลดแนวการตรวจกระดาษคำตอบได้

งานทะเบียนและประเมินผล
21 มิถุนายน 2557 , 23:10

ประกาศเรื่อง ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
ระดับปริญญาตรี คลิกดาวน์โหลด
ระดับปริญญาโท คลิกดาวน์โหลด

งานทะเบียนและประเมินผล
11 พฤษภาคม 2557

แจ้งให้ทราบ ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2556
คลิกที่นี้ เพื่อดาวน์โหลด
งานทะเบียนและประเมินผล
25 มีนาคม 2557 , 10:12

แจ้งให้ทราบ เรื่องการตรวจวุฒิการศึกษาและการมีสถานะภาพ
งานทะเบียนและประเมินผล ได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานวุฒิการศึกษาของนักศึกษา
ทั้งนี้ให้ ศรป. เข้าระบบดูผลการตรวจสอบหลักฐานดังกล่าว เพื่อพิจารณาดำเนินการติดตาม
และนำส่งมายังงานทะเบียนและประเมินผลต่อไป

งานทะเบียนและประเมินผล
8 กรกฎาคม 2556

แจ้งให้ทราบ การพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินย้อนหลัง
งานทะเบียนและประเมินผล ได้เปิดระบบให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินย้อนหลังได้แล้ว ในหน้าระบบงานของ ศรช.

งานทะเบียนและประเมินผล
6 กรกฎาคม 2556

ประกาศเรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรแก้หนี้แก้จน
ขณะนี้ได้เปิดระบบเข้าใช้งาน โครงการอบรมหลักสูตรแก้หนี้แก้จน แล้ว
ดังนั้น ศรป. ที่เป็น ศูนย์ติดต่อโรงเรียนแก้หนี้แก้จน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลต่างๆ ได้แล้ว
ผ่านทางหน้าจอในการบริหารจัดการของ ศรป.

ทั้งนี้สำหรับ ผู้ประสานงาน โครงการอบรมหลักสูตรแก้หนี้แก้จน
สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มนักเรียนรู้ได้แล้ว โดย คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
งานทะเบียนและประเมินผล
10 มิถุนายน 2556