สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
(   (   (   (   (   (   (   (   (   (   (  เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต  )   )   )   )   )   )   )   )   )   )   )
 
ทะเบียนและประเมินผล ระบบสารสนเทศออนไลน์  
  13/2 ถนนแม่กลอง-บางนกแขวก หมู่ 1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120, งานทะเบียนฯ โทร. (034)757452-9 ต่อ 151-154 | Tuesday 28th of June 2016, 12:53:42  
สรพ.   หน้าแรก   บุคลากร   ระบบปริญญาตรี  ระบบบัณฑิตศึกษา   

ข้อมูลงานทะเบียน
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
- คำร้องของเปลี่ยนคำนำหน้า /
  ชื่อ / ชื่อสกุล
- คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
- คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน
- คำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
- คำร้องขอย้ายสาขาวิชา
- คำร้องขอย้ายศูนย์เรียน
- ใบลาออก
- คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
- ใบบันทึกชำระเงินรายกลุ่ม
- ใบบันทึกชำระเงินรายบุคคล
- คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา
- คำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา
- แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- แบบขอใบรายงานผลการศึกษายินดีต้อนรับ

แจ้งให้ทราบ เปิดระบบกรอกใบสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2559
ขอความร่วมมือ ศรป. ศปจ. ทุกแห่ง
ดำเนินการกรอกใบสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2559
โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน
ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาเดิมให้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น
- ใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา (หลักสูตรที่จบมาต้องเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีหลักฐานชี้แจงชัดเจน)
- ใบแสดงผลการศึกษา (ตรวจสอบเรื่องวันอนุมัติจบต้องจบก่อนเปิดเรียน)
และทำรวบรวมเอกสารการรับสมัครต่างๆ ให้ครบ โดยทำสำเนาเก็บไว้ที่ ศรป. ศปจ.
แล้วเอกสารชุดจริงให้นำส่งทะเบียนและประเมินผล

งานทะเบียนและประเมินผล
3 มิถุนายน 2559