สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
(   (   (   (   (   (   (   (   (   (   (  เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต  )   )   )   )   )   )   )   )   )   )   )
 
ทะเบียนและประเมินผล ระบบสารสนเทศออนไลน์  
  13/2 ถนนแม่กลอง-บางนกแขวก หมู่ 1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120, งานทะเบียนฯ โทร. (034)757452-9 ต่อ 151-154 | Sunday 29th of November 2015, 12:06:53  
สรพ.   หน้าแรก   บุคลากร   ระบบปริญญาตรี  ระบบบัณฑิตศึกษา   

ข้อมูลงานทะเบียน
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
- ใบสมัครเข้าศึกษา (ป.ตรี)
- ใบสมัครเข้าศึกษา (ป.โท)
- คำร้องของเปลี่ยนคำนำหน้า /
  ชื่อ / ชื่อสกุล
- คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
- คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน
- คำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
- คำร้องขอย้ายสาขาวิชา
- คำร้องขอย้ายศูนย์เรียน
- ใบลาออก
- คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
- ใบบันทึกชำระเงินรายกลุ่ม
- ใบบันทึกชำระเงินรายบุคคล
- คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา
- คำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา
- แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- แบบขอใบรายงานผลการศึกษายินดีต้อนรับ

แจ้งให้ทราบ เปิดระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558 (ปริญญาโท)
งานทะเบียนฯ เปิดระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558 (ปริญญาโท)
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ ศรป. ศปจ. ทุกแห่ง พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินให้นักศึกษา
และตรวจสอบใบแจ้งชำระเงินให้ถูกต้อง ทั้ง ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา รหัสอ้างอิงฯ จำนวนเงิน
แนะนำและกำชับให้นักศึกษาตรวจทานใบเสร็จรับเงินจาก ธ.ก.ส. ว่า
ธ.ก.ส. พิมพ์ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา รหัสอ้างอิงฯ จำนวนเงิน ในใบเสร็จรับเงิน ถูกต้องหรือไม่
และให้นักศึกษาสำเนาใบเสร็จรับเงินจาก ธ.ก.ส. เก็บไว้ที่ ศรป. ศปจ. ด้วย 1 ชุด
งานทะเบียนและประเมินผล
31 สิงหาคม 2558

แจ้งให้ทราบ เปิดระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558 (ปริญญาตรี)
งานทะเบียนฯ เปิดระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558 (ปริญญาตรี)
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ ศรป. ศปจ. ทุกแห่ง พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินให้นักศึกษา
และตรวจสอบใบแจ้งชำระเงินให้ถูกต้อง ทั้ง ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา รหัสอ้างอิงฯ จำนวนเงิน
แนะนำและกำชับให้นักศึกษาตรวจทานใบเสร็จรับเงินจาก ธ.ก.ส. ว่า
ธ.ก.ส. พิมพ์ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา รหัสอ้างอิงฯ จำนวนเงิน ในใบเสร็จรับเงิน ถูกต้องหรือไม่
และให้นักศึกษาสำเนาใบเสร็จรับเงินจาก ธ.ก.ส. เก็บไว้ที่ ศรป. ศปจ. ด้วย 1 ชุด
งานทะเบียนและประเมินผล
30 สิงหาคม 2558

แจ้งให้ทราบ วิธีการกรอกใบสมัครนักศึกษา 2558 ในส่วนวันเดือนปี เกิด
เทคนิคและวิธีการเลือกวัน เดือน ปี เกิด
ให้เลือกปีย้อนไปปีที่ปรากฎ แล้วเลือกคลิกเลือกปีซ้ำ ก็จะพบปีที่ย้อนไปครั้งละ สิบ ปี

งานทะเบียนและประเมินผล
28 สิงหาคม 2558

แจ้งให้ทราบ เปิดระบบกรอกคะแนน และตัดเกรด ปลายภาค 3/2557
ขอความร่วมมือ ศรป. ศปจ. ทุกแห่ง
ดำเนินการกรอกคะแนน และตัดเกรด ภาคเรียน 3/2557 ให้เรียบร้อย
ทั้งนี้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2558 นี้
งานทะเบียนและประเมินผล
20 สิงหาคม 2558

แจ้งให้ทราบ เปิดระบบกรอกใบสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
ขอความร่วมมือ ศรป. ศปจ. ทุกแห่ง
ดำเนินการกรอกใบสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน
ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาเดิมให้ครบถ้วน ถูกต้อง
และทำรวบรวมเอกสารการรับสมัครต่างๆ ให้ครบ โดยทำสำเนาเก็บไว้ที่ ศรป. ศปจ.
แล้วเอกสารชุดจริงให้นำส่งทะเบียนและประเมินผล

งานทะเบียนและประเมินผล
14 สิงหาคม 2558

แจ้งให้ทราบ ลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอสอบแก้สัญลักษณ์ I
ขอความร่วมมือ ศรป. ทุกแห่ง
ดำเนินการลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอเข้าสอบแก้สัญลักษณ์ I
ให้เรียบร้อย ภายในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 นี้

และให้นักศึกษาชำระเงินค่าขอสอบแก้สัญลักษณ์ I
ให้เรียบร้อย ภายในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 นี้

งานทะเบียนและประเมินผล
13 สิงหาคม 2558

แจ้งให้ทราบ เปิดระบบตัดเกรด T-Score ปลายภาค
งานทะเบียนและประเมินผล
เปิดระบบตัดเกรด T-Score ปลายภาค
ทั้งนี้ ให้ทุก ศรป. ดำเนินการตัดเกรดให้เรียบร้อย

งานทะเบียนและประเมินผล
13 กรกฎาคม 2558

แจ้งให้ทราบ เปิดระบบกรอกคะแนนปลายภาค
งานทะเบียนและประเมินผล
เปิดระบบกรอกคะแนนปลายภาค
ทั้งนี้ ให้ทุก ศรป. ดำเนินการกรอกคะแนนให้เรียบร้อย

งานทะเบียนและประเมินผล
13 กรกฎาคม 2558

ประกาศ สถานที่จัดสอบปลายภาคการศึกษาระดับปริญญาตรี

สถานที่จัดสอบปลายภาคการศึกษาระดับปริญญาตรี (คลิกดาวน์โหลด)

งานทะเบียนและประเมินผล
26 มิถุนายน 2558

แจ้งให้ทราบ ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2557
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2557 (คลิกดาวน์โหลด)

งานทะเบียนและประเมินผล
8 มิถุนายน 2558

แจ้งให้ทราบ เรื่องการตรวจวุฒิการศึกษาและการมีสถานะภาพ
งานทะเบียนและประเมินผล ได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานวุฒิการศึกษาของนักศึกษา
ทั้งนี้ให้ ศรป. เข้าระบบดูผลการตรวจสอบหลักฐานดังกล่าว เพื่อพิจารณาดำเนินการติดตาม
และนำส่งมายังงานทะเบียนและประเมินผลต่อไป

งานทะเบียนและประเมินผล
8 กรกฎาคม 2556

แจ้งให้ทราบ การพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินย้อนหลัง
งานทะเบียนและประเมินผล ได้เปิดระบบให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินย้อนหลังได้แล้ว ในหน้าระบบงานของ ศรช.

งานทะเบียนและประเมินผล
6 กรกฎาคม 2556

ประกาศเรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรแก้หนี้แก้จน
ขณะนี้ได้เปิดระบบเข้าใช้งาน โครงการอบรมหลักสูตรแก้หนี้แก้จน แล้ว
ดังนั้น ศรป. ที่เป็น ศูนย์ติดต่อโรงเรียนแก้หนี้แก้จน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลต่างๆ ได้แล้ว
ผ่านทางหน้าจอในการบริหารจัดการของ ศรป.

ทั้งนี้สำหรับ ผู้ประสานงาน โครงการอบรมหลักสูตรแก้หนี้แก้จน
สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มนักเรียนรู้ได้แล้ว โดย คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
งานทะเบียนและประเมินผล
10 มิถุนายน 2556