Black Ribbon

รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

ตั้งแต่วันนี้ - สิงหาคม 2560

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
  - ปริญญาตรี: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
  - ปริญญาโท: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ และ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

  <สมัครเรียนออนไลน์ที่นี่> <ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตร ป.ตรี>  <เอกสารแนะนำหลักสูตร> <ดาวน์ใบสมัคร ป.ตรี> <ศูนย์เรียนรู้>

19 Jun 2017 0 comment
(0 votes)
 
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

“มหาวิทยาลัยชีวิต” คือ “รูปแบบ” หนึ่งของการเรียนรู้ที่เอาชีวิตเป็น “เนื้อหา” มีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น “กระบวนการ” ที่ไม่ใช่การสอนให้ท่องจำ แต่เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้เรียนคิดเป็นและคิดเป็นระบบได้ สามารถสร้างความรู้ใหม่ได้ ความรู้ที่สร้างเองเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูง มีพลังที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เรียนในมหาวิทยาลัยชีวิตแล้วชีวิตดีขึ้นตั้งแต่ขณะที่เรียน เพราะการเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลง เรียนแล้วชีวิตต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีในทันที เพราะการเรียนรู้ที่แท้จริงเป็นการระเบิดศักยภาพของคนจากภายใน ไม่ใช่การยัดเยียดจากภายนอก ข้อมูลและความรู้เก่าที่อยู่ในตำราก็ดี อยู่ในตัวอาจารย์ผู้สอนก็ดี มีคุณค่าเพียงเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ใหม่ ไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายหรือคำตอบสำเร็จรูป

 

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
Learning Institute For Everyone : LIFE

๐ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน ที่เป็น “วิสาหกิจสังคม” (social enterprise) ขยายงานชุมชน เข้าสู่กระบวนการเรียนระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างผู้นำทางปัญญาที่เกิดจากท้องถิ่น โดยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสร้าง ทางเลือก / ทางรอด ให้ปวงชนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบประชาพิจัยและพัฒนา(People Research and Development - PR&D) เพื่อพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ สร้างพลังปัญญาให้ชุมชนท้องถิ่น ขับเคลื่อนขบวนการประชาชนไปสู่สังคมที่ผู้คนพึ่งตนเองได้และมีความสุข

๐ สถาบันอุดมศึกษาผู้ใหญ่ ที่จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงปริวรรต (Transformative Learning) “เรียนมาก สอนน้อย” “ลงมือทำเพื่อเรียนรู้” “เรียนผ่านการปฏิบัติในชีวิตจริงและชุมชนจริง” “เรียนรู้พัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ” “เรียนในชุมชน โดยชุมชนร่วมเรียนรู้ และใช้ปัญหาของชุมชนเป็นเนื้อหาสาระของการเรียน” “เรียนเพื่อสร้างความรู้ใหม่” ทำให้ผู้เรียน “ชีวิตดีขึ้นตั้งแต่ขณะเรียน”มีสมรรถนะในการจัดการชีวิตและจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรียนแล้วสามารถอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีกินในท้องถิ่นของตน

๐ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาโดยเน้นชีวิตของผู้เรียนและชุมชนเป็นตัวตั้ง เรียนรู้ตัวตนในชีวิตจริงและเรียนรู้พร้อมกับพัฒนาชุมชนจริง ผู้เรียนได้ร่วมเรียนรู้กับผู้นำ ผู้รู้ ปัญญาชนชาวบ้านหรือปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและชุมชน ทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นในขณะที่เรียน มีสุขภาพดีขึ้น หนี้สินลดลง ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และอยู่เย็นเป็นสุขเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยไม่ต้องรอให้สำเร็จการศึกษา ผู้เรียนได้ทั้งปริญญา วิชาการ และปริญญาชีวิต

 

ปรัชญาของหลักสูตร

เรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง มีศักดิ์ศรี มีความสุขในชีวิต
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นตน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นบัณฑิตผู้มีความรู้ ความสามารถดังนี้

(1) มีความรู้ ความสามารถ มีความรอบรู้กว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ ใฝ่รู้ สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ สามารถดำรงตนด้วยความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และนำความรู้ต่างๆ ไปในใช้ในการดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

(2) มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมของท้องถิ่นภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาชีวิตและชุมชนของตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

(3) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่นได้โดยอาศัยทั้งวิทยาการใหม่ๆ ที่เป็นสากล และภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มีลักษณะบูรณาการ และเชื่อมโยงสาขาวิชาต่างๆ คือ การพัฒนาท้องถิ่น การจัดการสุขภาพชุมชน การจัดการการเกษตรยั่งยืน การสร้างเสริมยุติธรรมชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานชุมชนเข้าด้วยกันอย่างมีพลัง และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ คิดได้อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ เป็นคนดีของสังคม และเป็นนักจัดการชุมชนท้องถิ่น นักจัดการสุขภาพชุมชน นักประกอบการเกษตรและนักการจัดการการเกษตรยั่งยืน นักจัดการยุติธรรมชุมชน และนักจัดการด้านจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานชุมชนที่มีพลังปัญญา และมีประสิทธิภาพ

 

คุณวุฒิปริญญา

ศศ.บ. (การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ)
B.A. (Integrated Life and Community Development)

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
อาจเรียนจบได้ใน 3 ปี (มีภาคฤดูร้อน)

 

สถานภาพของหลักสูตร

การรับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ให้การรับรองคุณวุฒิ ตามหนังสือที่ นร 1004.3/37 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
 

การรับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ให้การรับรองคุณวุฒิ ตามหนังสือที่ ศธ 0206.6/169 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

 

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

การพัฒนาชีวิตตนเอง ครอบครัว และชุมชนแบบบูรณาการ ตามกระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 5 กลุ่มวิชา คือ

1) กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
2) กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
3) กลุ่มวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน
4) กลุ่มวิชายุติธรรมชุมชน
5) กลุ่มวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) อาชีพอิสระ และผู้ประกอบการสังคม
2) ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ ตามที่ ก.พ. กำหนด
3) ครูและครูผู้ช่วยตามที่สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความเห็นชอบ
4) พนักงานองค์กรเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน
5) ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.
6) ผู้บริหาร หรือผู้นำองค์กรภาคประชาชน / กลุ่ม / ชมรม / สมาคม / มูลนิธิ / สหกรณ์ / วิสาหกิจชุมชน ผู้บริหารองค์กร ภาคประชาสังคม และผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชน

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า

 

ค่าเล่าเรียน

ตลอดหลักสูตร 81,000 บาท แบ่งจ่าย 9 งวดๆ ละ 9,000 บาท
(ภาคการศึกษาละงวด) มีทุนของรัฐบาลสำหรับผู้พิการ ส่วนผู้สนใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการทำนา 5 ไร่ โดยสมัครเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเครือข่าย“ข้าวสุข” หรือโครงการปลูกผักผลไม้จ่ายค่าเทอม (ดูรายละเอียดทั้งสองโครงการในแผ่นพับ “โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตเต็มรูปแบบ”)

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต
(1) วิชาแกน 54 หน่วยกิต
(1.1) กลุ่มวิชาการพัฒนาชีวิต 19 หน่วยกิต
(1.2) กลุ่มวิชาการพัฒนาชุมชน 18 หน่วยกิต
(1.3) กลุ่มวิชาผู้นำการเปลี่ยนแปลง และขบวนการขับเคลื่อนสังคม 17 หน่วยกิต
(2) วิชาเฉพาะด้าน 30 หน่วยกิต เลือก 1 กลุ่มวิชา : 30 หน่วยกิต
(2.1) กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น (2.2) กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
(2.3) กลุ่มวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน
(2.4) กลุ่มวิชายุติธรรมชุมชน
(2.5) กลุ่มวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

 

ข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตร 

ในหมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต ให้เรียนวิชาแกน 54 หน่วยกิต และให้เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้าน 1 กลุ่มวิชา 30 หน่วยกิต จาก 5 กลุ่มวิชาในหลักสูตร

 

สถานที่จัดกระบวนการเรียน

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (สรพ.) ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน (ศรป.) ศูนย์ประสานงานจังหวัดเครือข่าย ม.ชีวิต (ศปจ.) และศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่าย ม.ชีวิต (ศรช.)

 

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
Learning Institute For Everyone : LIFE

เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมีกินใจท้องถิ่นตน
ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง

 

Last modified on Monday, 19 June 2017 05:58

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สถาบันอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
และมีกินในท้องถิ่นตน สู่ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง

Top Tweets

ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 23-24 มิ.ย. 2560 https://t.co/RQuwpICIuX
ศรป.สุโขทัย ได้จัดให้มีการเรียนรวม ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย มี นศ. และอาจารย์มาเข้าร่วมกิจกรรม 24… https://t.co/yNz2CTETW8
นักศึกษา ม.ชีวิต ปากช่องร่วมกับหน่วยงานราชการ ปลูกหญ้าแฝกถวายในหลวง ร.๙ พร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ https://t.co/Vvy1c4hgpo

จดหมายข่าว ม.ชีวิต

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว!

  

  • เกษตรอินทรีย์ ม.ชีวิต

ติดต่อเรา

 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
034 757 452 - 9   แผนที่เดินทาง (google map)
 034 757 460

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu