Black Ribbon

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

 

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

มีบัณฑิตจบการศึกษาต่อเนื่องกว่า 5,000 คน ไม่จำกัดอายุหรืออาชีพ ตอกย้ำหลักการอุดมศึกษาทางเลือก เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนระเบิดความรู้จากภายใน เชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นกับสากล และพึ่งพาตนเองบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีกินในท้องถิ่นของตน ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้  พร้อมมีความสุขตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

29 Mar 2017 0 comment
(0 votes)
 
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

วันนี้ (16 มี.ค. 2560) ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ณ อุทยานพระบรม-ราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 845 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา ได้แก่ สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 689 คน การจัดการสุขภาพชุมชน  จำนวน 70 คน การจัดการการเกษตรยั่งยืน จำนวน 57 คน  และระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  จำนวน 26 คน การจัดการระบบสุขภาพชุมชน จำนวน 3 คน รวมบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันฯจนถึงปีนี้ แล้วกว่า 5,000 คน

นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 5 คน ได้แก่

 

 นางรตยา จันทรเทียร 

 

 นายเดชา ศิริภัทร 

 

 นายคมสัน หุตะแพทย์ 

 

 นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ 

 

 นางสุวรรณา หลั่ง-น้ำสังข์

 

อีกทั้งมีผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น “เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่าง มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ชีวิตและงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของตนแก่บุคคลอื่นอย่างเต็มใจและต่อเนื่อง รวม 7 คน ได้แก่

  

พระราชโพธิวรคุณ

 

นายอัมพร ด้วงปาน

 

นายเคล้า แก้วเพชร

 

 นายชัยพร พรหมพันธุ์

 

 นายเกริก มีมุ่งกิจ

นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์

 

นายประเสริฐ นพคุณขจร

 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า พิธีประสาทปริญญาบัตรในครั้งนี้ ถือเป็นบัณฑิตรุ่นที่ 3 ของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ซึ่งสถาบันนี้จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  เพื่อดำเนินการให้การศึกษา เรียนรู้ ประสิทธิ์ประสาทวิชา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยใช้เรื่องของชุมชน ชีวิตคนในชุมชน และใช้ปัญหาของชุมชนที่เกี่ยวข้องเป็นตัวตั้งหรือเป็นเป้าหมายแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการพึ่งตนเองได้อย่างเข้มแข็ง ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์สำคัญในการจัดการศึกษา เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกรับใช้สังคม มีความสามารถเป็นนักประชาพิจัย และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีความรู้ความเข้าใจสภาพชุมชนท้องถิ่นของตนเอง พึ่งตนเองได้ ช่วยคนอื่นได้

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ  อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  ได้กล่าวถึงหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถาบันว่า หลักสูตรของสถาบันแห่งนี้ต่างกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งแง่เนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้  ด้วยมองว่าเป็นการศึกษาที่จะตอบโจทย์ของชีวิตและชุมชนได้  โดยเน้นการเรียนรู้จากชีวิตและชุมชน จากปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้รู้ในท้องถิ่นนั้นๆ

 

“ความคาดหวังของสถาบัน อยากให้บัณฑิตที่จบไป เป็นตัวอย่างของผู้ที่มีชีวิตที่ดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ช่วยเหลือสังคม  มีแนวคิดที่อยากสร้างความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาของชีวิตและชุมชน ซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องมีความมุ่งมั่นเป็นสำคัญ โดยเราไม่ได้จำกัดอายุหรืออาชีพ เพียงขอให้มีความตั้งใจ ถือว่าเป็นสถาบันที่เปิดโอกาสให้กับคนที่ตั้งใจจริง” รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ กล่าว

 

 

“สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน” เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา จัดตั้งโดย มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ด้วยความร่วมมือของภาคี 4 องค์กร คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมูลนิธิหมู่บ้าน นับเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของระบบการศึกษาแนวใหม่ของประเทศ ด้วยเล็งเห็นความจำเป็นในการปฏิรูปการศึกษาให้เข้าถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องและตอบสนองต่อสภาพชีวิตและชุมชนของผู้เรียน โดยมีศูนย์การศึกษาครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางเลือก ซึ่งเรียนรู้ด้วยการเอาชีวิตและชุมชนเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เอาวิชาเป็นตัวตั้ง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ใช้กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนระเบิดความรู้จากภายในเชื่อมโยงความรู้ของท้องถิ่นกับสากล  จัดการศึกษากับการพัฒนาเป็นเนื้อเดียวกัน  ช่วยตนเองได้  ช่วยคนอื่นได้  และมีความสุขตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

------------------------------------------- 

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

(www.life.ac.th) โทรศัพท์ 034 – 757 – 452 ถึง 9

โทรสาร 034 – 757 – 460

Last modified on Wednesday, 29 March 2017 11:14

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สถาบันอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
และมีกินในท้องถิ่นตน สู่ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง

Top Tweets

ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 23-24 มิ.ย. 2560 https://t.co/RQuwpICIuX
ศรป.สุโขทัย ได้จัดให้มีการเรียนรวม ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย มี นศ. และอาจารย์มาเข้าร่วมกิจกรรม 24… https://t.co/yNz2CTETW8
นักศึกษา ม.ชีวิต ปากช่องร่วมกับหน่วยงานราชการ ปลูกหญ้าแฝกถวายในหลวง ร.๙ พร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ https://t.co/Vvy1c4hgpo

จดหมายข่าว ม.ชีวิต

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว!

  

  • เกษตรอินทรีย์ ม.ชีวิต

ติดต่อเรา

 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
034 757 452 - 9   แผนที่เดินทาง (google map)
 034 757 460

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu