Black Ribbon

 

 

 

      แบบคำร้อง                                                                                               คู่มือ                         

        คำร้องอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://www.life.ac.th/ReGis/

        

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์

 

         สถาบันจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันได้มีการดำเนินการวิจัยค้นหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม หากนักวิจัยมิได้นำผลการวิจัยที่ได้ไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ผลงานวิจัยนั้นก็เป็นแค่ผลงานที่ตั้งอยู่บนหิ้ง ไร้คุณค่าสูญเสียเวลาและงบประมาณที่ใช้ในการวิจัย  ดังนั้น เพื่อให้ผลงานวิจัยได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเวลาและงบประมาณที่เสียไป ผู้วิจัยหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรได้นำองค์ความรู้ที่ได้นั้นไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป
         การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย อาจทำได้โดยการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนั้น ไปสรุปและเขียนเป็นบทความวิจัย ส่งไปตีพิมพ์เผยแพร่ตามวารสารต่างๆ ที่รับตีพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากจะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแล้ว ยังเป็นการเสริมบทบาทสำคัญของนักวิจัยในฐานะที่เป็นนักวิชาการอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้เพราะบทบาทของการเป็นนักวิชาการนั้น จะต้องมีบทบาทในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กว้างขวางออกไป ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีทั้งการพูด และการเขียน

    ดังนั้น นักศึกษาต้อง ทำบทความวิจัย ส่งพร้อมกับเล่มวิทยานิพนธ์ที่จะตรวจรูปเล่ม และแนบไฟล์บันทึกลงในแผ่น CD ส่งมายังสถาบันฯ ทั้งนี้จึงจะถือว่าจบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตอย่างสมบูรณ์  

     

 

          - THE-1 แบบอนุมัติชื่่อเรื่องวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา     ใช้สำหรับรุ่นที่ 1-3

          - THE-1 แบบอนุมัติชื่่อเรื่องวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา     ใช้สำหรับรุ่นที่ 4-5

          - THE-2 แบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

          - THE-3 แบบบันทึกขอคำปรึกษาแนะนำวิทยานิพนธ์

          - THE-4 คำร้องเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมฟังและบันทึกคำแนะนำ คกก.

          - THE-6 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

          - THE-7 แบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและร่วม

          - THE-8 แบบรายงานผลการสอบโคร่งวิทยานิพนธ์

          - THE-9 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

          - THE-10  แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์

          - THE-11 แบบคำร้องขอตรวจวิทยานิพนธ์ 

          - THE-12  แบบเสนอผลงานวิทยานิพนธ์

          - แบบตอบับการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

          - ผลการรับรองที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม ใช้เมื่อต้องการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ,ส่งเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท , ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ 5 บท

          - แบบบันทึกความเห็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ใช้เมื่อนักศึกษาแก้ไข เนื่อหาวิทยานิพนธ์เมื่อเข้าคณะกรรมการ

 

 

     Template สำหรับการพิมพ์วิทยานิพนธ์  

 

       

       สำหรับการเขียนบทความวิจัย

       สำหรับการทำเข้ารูปเล่มเพื่อทำเล่มวิทยานิพนธ์

             

 

                               แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์                                                                      แบบฟอร์มสำหรับ ศรป.                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สถาบันอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
และมีกินในท้องถิ่นตน สู่ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง

Top Tweets

ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 23-24 มิ.ย. 2560 https://t.co/RQuwpICIuX
ศรป.สุโขทัย ได้จัดให้มีการเรียนรวม ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย มี นศ. และอาจารย์มาเข้าร่วมกิจกรรม 24… https://t.co/yNz2CTETW8
นักศึกษา ม.ชีวิต ปากช่องร่วมกับหน่วยงานราชการ ปลูกหญ้าแฝกถวายในหลวง ร.๙ พร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ https://t.co/Vvy1c4hgpo

จดหมายข่าว ม.ชีวิต

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว!

  

  • เกษตรอินทรีย์ ม.ชีวิต

ติดต่อเรา

 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
034 757 452 - 9   แผนที่เดินทาง (google map)
 034 757 460

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu