Black Ribbon

         

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่วันนี้ถึง สิงหาคม 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

 

 

 

 ดาว์โหลดใบสมัครระดับปริญญาโท

  ประกาศการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับมหาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

  ปฏิทินการรับสมัครศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2559

  ติดต่อสมัครเรียน

 

หลักสูตรที่เปิดรับ

       สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

 

เงื่อนไขการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

 

1.  ผ่านกระบวนการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตามประกาศการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน

2.  มีโครงการพร้อมที่จะปฏิบัติการ มีกรอบแนวคิดที่จะจัดทำโครงร่างสู่การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตนและชุมชนท้องถิ่น

3.  มีความยินดีที่จะเดินทางมาเรียนที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ประมาณ 2 ครั้งต่อภาคเรียน

4.  มีความพร้อมที่จะชำระเงินค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆและค่าลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนครบถ้วนตามประกาศของสถาบัน ซึ่งจะประกาศรายชื่อและขั้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน

5.  ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ณ ศูนย์ที่ต้องการเรียน

          • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ                              • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

          • สำเนาปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตร 2 ฉบับ         • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 2 ฉบับ

          • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป               • ใบเปลี่ยนชื่อหรือหลักฐานอื่น (ถ้ามี)

 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 หรือไม่ ต่ำกว่าระดับดี (Good) ขึ้นไป

2.  เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาขั้นปริญญาตรี  จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  โดยมีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 หรือไม่ต่ำกว่าระดับดี (Good) ขึ้นไป

3.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะต้องมีประสบการณ์ด้านวิชาการโดยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

4.   มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ที่มีความเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

5.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6.  เป็นบุคคลในท้องถิ่นที่ต้องการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตและท้องถิ่นของตน และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

7.  เป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาเพื่อไปเป็นอาจารย์ วิทยากรกระบวนการ หรือนักวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

วิธีการชำระเงินค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม

ในการชำระเงิน ค่าใบสมัคร ค่าสมัคร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ให้แก่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนผู้สมัครแต่ละคนจะต้องปฏิบัติดังนี้

1.  ผู้สมัครจะต้องรับ “ใบแจ้งชำระเงิน” จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน หรือศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน เพื่อใช้ยื่นประกอบการชำระเงิน ค่าใบสมัคร ค่าสมัคร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาใดสาขาหนึ่ง โดยเสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายการละ (ครั้งละ) 5 บาท ทั้งนี้ สำหรับค่าใบสมัคร 400 บาท และค่าสมัคร 700 บาท สามารถชำระรวมกันเป็นรายการเดียวได้

2.  ภายหลังการชำระเงินผู้สมัครจะต้องรับเอกสารใบแจ้งชำระเงินซึ่งเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ได้ทำรายการและลงลายมือชื่อรับเงินแล้วที่เป็น “ส่วนสำหรับนักศึกษา” คืนจาก ธ.ก.ส. พร้อมด้วยหลักฐาน (SLIP) การโอนเงินที่ ธ.ก.ส. ออกให้ และจัดทำสำเนามอบให้แก่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน จำนวน 1 ชุด

3.  ผู้สมัครจะต้องเก็บรักษาต้นฉบับเอกสารใบแจ้งชำระเงินที่เป็น “ส่วนสำหรับนักศึกษา” พร้อมด้วยหลักฐาน (SLIP) การโอนเงิน ไว้เป็นหลักฐานยืนยันในการขอรับใบเสร็จรับเงิน

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครตามแแบบพิมพ์ของสถาบัน 1 ฉบับ
 2. สำเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
 3. สำเนาแสดงผลการศึกษา 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2 ฉบับ
 6. รูปถ่ายหน้าตรงปัจจุบันไม่เกิน  6  เดือน  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  2 รูป ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ
 7. ใบรับรองแพทย์ รับรองในระยะเวลา 6 เดือนจนถึงวันสมัคร
 8. ใบสำคัณแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสุล(ถ้ามี)

          ทั้งนี้ผู้สมัครต้อวลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของหลักฐานที่เป็นสำเนาทุกฉบับ ที่ใช้ยื่นประกอบการสมัคร

 

yes ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรและค่าธรรมเนียม

       ค่าใช้จ่ายตลอกหลักสูตร สำหรับหลักสูตรศิลปสาตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการและสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน สาขาละ 120,000 บาทโดยนักศึกษาสามรถแบ่งชำระ ในอัตราภ่คการศึกษาละ 30,000  บาทต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 4 ภาคการศึกษา

       สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ ซึ่งเรียกเก็บจากนักศึกษาเป็นรายครั้งโดยไม่รวมกับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประกอบด้วยรายการต่างๆ ดังนี้   

 

ค่าใบสมัครและคูมือนักศึกษา 1,100     บาท    ชำระในเทอมแรก
ค่าทำบัตรนักศึกษา  150        บาท    ชำระในเทอมแรก
ค่าประกันของเสียหาย 300        บาท     ชำระในเทอมแรก คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,000     บาท     ชำระเมื่อสำเร็จการศึกษา
ค่าธรรมเนียมย้ายสาขาวิชา 300        บาท
ค่าคำร้องแบบต่างๆ 20          บาท
ค่าแก้ไขเอกสาร 50          บาท
ค่าออกเอกสารและรับรองเอกสารอื่นๆ 100        บาท
ค่ารักษาสภาพนักศึกษา (กรณีลาพักการศึกษา) ภาคละ 500        บาท
ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนดวันละ 20          บาท     แต่ไม่เกิน  500 บาท

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักบัณฑิตศึกษา 

034-757458 ต่อ 159-161

 

 

 

 

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สถาบันอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
และมีกินในท้องถิ่นตน สู่ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง

Top Tweets

ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 23-24 มิ.ย. 2560 https://t.co/RQuwpICIuX
ศรป.สุโขทัย ได้จัดให้มีการเรียนรวม ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย มี นศ. และอาจารย์มาเข้าร่วมกิจกรรม 24… https://t.co/yNz2CTETW8
นักศึกษา ม.ชีวิต ปากช่องร่วมกับหน่วยงานราชการ ปลูกหญ้าแฝกถวายในหลวง ร.๙ พร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ https://t.co/Vvy1c4hgpo

จดหมายข่าว ม.ชีวิต

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว!

  

 • เกษตรอินทรีย์ ม.ชีวิต

ติดต่อเรา

 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
034 757 452 - 9   แผนที่เดินทาง (google map)
 034 757 460

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

 • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
 • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu