Black Ribbon

ความเชื่อของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
          ๑. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลัก
          ๒. ปัญญา - ความกล้าหาญ - ความเพียรทน คือ พลัง
          ๓. การเรียนรู้ คือ หัวใจ เป้าหมาย คือ การพึ่งตนเอง

คุณค่าหลัก (Core Values) ของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
          เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา เป้าประสงค์ และหลักการสำคัญๆ ต่างๆ ดังได้กล่าวมานั้น สถาบันฯ จึงได้กำหนดคุณค่าหลักหรือค่านิยมสร้างสรรค์ขององค์กร เพื่อให้เป็นกระบวนทัศน์ที่ฝังอยู่ในตัวอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ ที่จะเป็นฐานนำไปสู่การแสดงออกหรือการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และก่อให้เกิดประสิทธิผลและคุณภาพของงาน ซึ่งคุณค่าหลักที่สถาบันฯได้กลั่นกรองและกำหนดไว้ ได้แก่ 

 ๑. เรียนรู้ตลอดชีวิต

(Lifelong Learning) ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรทุกประเภท และนักศึกษามีจิตสำนึกของการใฝ่เรียนใฝ่รู้ และมีทักษะการเรียนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสังคมวันนี้เป็นสังคมแห่งความรู้ จึงจำเป็น ต้องมีความรู้ และสามารถใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพการงานทุกประเภท เพื่อการสร้างฐาน เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และชีวิตที่เข้มแข็ง

๒. การสร้างสรรค์ 

(Creativeness) การเรียนรู้ไม่ใช่การบริโภคความรู้หรือท่องจำความรู้ (มือสอง) แต่การ เรียนรู้ในสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจะเป็นการสร้างความรู้ (มือหนึ่ง) และนวัตกรรม โดยการสรรสร้างรูปแบบเนื้อหา และกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์เพื่อให้มีพลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาจารย์และนักศึกษาก็เรียนรู้สิ่งใหม่ ความรู้ใหม่ด้วยการวิจัยและพัฒนา ก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อชีวิตของตนเอง ชุมชน และสังคม

๓. อัตลักษณ์และเอกภาพ

(Identity and Unity) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นสถาบันที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง เป็นอัตลักษณ์ในความแตกต่าง (Identity in difference) จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เช่นเดียวกับนักศึกษาที่จะต้องค้นหาและพัฒนาอัตลักษณ์ของตน เรียนรู้รากเหง้าทางสังคมและวัฒนธรรมของตนและชุมชน มีความเป็นตัวของตัวเองในการดำเนินชีวิต รู้ทันและไม่ไหลไปตามกระแส คิดได้ ตัดสินใจได้เลือกได้ ในเวลาเดียวกันก็เคารพคนอื่นที่แตกต่างว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความสามัคคี เป็นเอกภาพในความหลากหลาย (Unity in multiplicity)

๔. จิตสาธารณะและความร่วมมือ

(Public Mind and Cooperation) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเป็นสถาบันที่เกิดขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือของวงศาคณาญาติและพวกพ้อง มีความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ส่งเสริมความร่วมมือมากกว่าการแข่งขันการแบ่งปันและบริการมากกว่าการสั่งสมและรอรับ มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาท้องถิ่น

 ๕. บูรณาการและผนึกพลัง

(Integration and Synergy) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จัดการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เอาชุมชนเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาที่ไม่แยกจากกันก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาแบบรอบด้าน ที่ผสานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเข้าด้วยกันผนึกพลังทุนท้องถิ่น ทุนทรัพยากร ทุนทางสังคม ทุนทางปัญญา กับทุนสากล ผนึกพลังผู้คนในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อเรียนรู้และจัดการชีวิต จัดการทรัพยากร จัดการชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้และมีความสุข

๖. ปัญญาและการปฏิบัติ

(Wisdom and Practice) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จัดการเรียนรู้ที่ทำให้รู้จักเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นความรู้ นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจนเกิดปัญญา อันเป็นหลักที่มีคุณธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ไม่อิงแอบอยู่แต่กับอำนาจและเงินเพราะเชื่อว่า ชุมชนจนปัญญามากกว่าจนเงินหรือทรัพยากร การเรียนรู้ให้เกิดปัญญาจึงจะเปลี่ยนกระบวนทัศน์พัฒนาใหม่ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๗. เครือข่ายและความร่วมมือ

(Networking and Partnership) การสร้างเครือข่ายเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ที่เน้นความสัมพันธ์ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและแรงบันดาลใจมากกว่าการใช้อำนาจหรือการบังคับด้วยกฎระเบียบ เป็นความสัมพันธ์แนวราบมากกว่าแนวดิ่งเช่นเดียวกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่น องค์กรและสถาบันที่เป็นภาคีความร่วมมือจะเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และศักยภาพของคนอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการผนึกพลัง

๘. ความไว้วางใจและธรรมาภิบาล

(Trustworthiness and Good Governance) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อถือ เพราะความมีคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเรียบง่าย พอดี พอประมาณสร้างมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบ (Benchmark) มีธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในเวลาเดียวกันส่งเสริมคุณธรรม ความเป็นมืออาชีพธรรมาภิบาล ให้นักศึกษาและชุมชน

 ๙. ความสัตย์ชื่อและความสมดุล

(Integrity and Sense of Proportion)มีความสัตย์ซื่อต่อตนเองและต่อผู้อื่น เป็นแบบอย่างของความเสมอต้นเสมอปลาย ไม่หลายมาตรฐาน ทำในสิ่งที่พูดไว้เขียนไว้ มีความพอดี ในวิธีคิด วิธีปฏิบัติ ไม่สุดขั้วจนรุนแรง ส่งเสริมให้มีความเที่ยงธรรม (Fairness) คิดดี ทำดี มีสุขภาวะที่ดี มีความสมดุลในการทำหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม

๑๐. พึ่งตนเองและมีความสุข

(Self - Sufficient and Happy) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเป็นแบบอย่างของสถาบันที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานเพื่อการพัฒนาระบบและดำเนินงาน มีกรอบเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทำให้สถาบัน นักศึกษา ชุมชน พึ่งพาตนเองได้และมีความสุข

            สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจะยึดมั่นต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณค่าหลักอย่างมั่นคง เพื่อให้มั่นใจว่า
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่ง
คุณภาพและมาตรฐานของอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน ให้สามารถเป็นตัวอย่างที่ใช้เทียบเคียงได้ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

 

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สถาบันอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
และมีกินในท้องถิ่นตน สู่ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง

Top Tweets

ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 23-24 มิ.ย. 2560 https://t.co/RQuwpICIuX
ศรป.สุโขทัย ได้จัดให้มีการเรียนรวม ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย มี นศ. และอาจารย์มาเข้าร่วมกิจกรรม 24… https://t.co/yNz2CTETW8
นักศึกษา ม.ชีวิต ปากช่องร่วมกับหน่วยงานราชการ ปลูกหญ้าแฝกถวายในหลวง ร.๙ พร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ https://t.co/Vvy1c4hgpo

จดหมายข่าว ม.ชีวิต

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว!

  

  • เกษตรอินทรีย์ ม.ชีวิต

ติดต่อเรา

 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
034 757 452 - 9   แผนที่เดินทาง (google map)
 034 757 460

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu