Black Ribbon

ปรัชญา
          ปรัชญาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ประกอบด้วย 3E คือ
          ๑. จัดการศึกษากับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นเนื้อเดียวกัน หมายถึง จัดการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน สร้างชุมชนเรียนรู้ (Education and Development)

          ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่นมีพลัง (Empowerment) สามารถจัดการกับชีวิตและชุมชนท้องถิ่นตนเองได้ พึ่งตนเองได้ สร้างชุมชนเข้มแข็ง

          ๓. ทำให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องเกิดความภูมิใจในศักดิ์ศรีของตน มีภูมิคุ้มกันตน หลุดพ้นจากความไม่รู้ หนี้สินและทุกขภาวะต่างๆ (Emancipation) และประสบความสำเร็จในชีวิต อยู่เย็นเป็นสุขในชุมชนที่เข้มแข็ง

 

 

 

ปณิธาน
          ปณิธานของคณะผู้ก่อตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน คือ การพัฒนาประชาชนในชุมชนท้องถิ่นให้ได้รับโอกาสการเรียนรู้ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นต่างๆ โดยการผสมผสานหรือบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้สากล เพื่อก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นการจัดการศึกษาของสถาบัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดขึ้นในพื้นที่จริงคือ ชุมชนหรือท้องถิ่น ไม่น้อยไปกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน ในขณะเดียวกันก็จะต้องส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและองค์กรในพื้นที่ ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมกำกับประเมินผลรวมทั้งจะต้องจัดให้มีบุคลากรและอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงและสูงในด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

เป้าประสงค์หรือความคาดหวังในการศึกษา
          สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน คาดหวังว่า บัณฑิตตั้งแต่ระหว่างเรียนจะสามารถปรับวิธีคิด จัดระเบียบชีวิต และสร้างความสมดุลในชีวิตได้ ดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความภูมิใจในตนเอง (Dignity and Self-Esteem) พร้อมทั้งประสบความสำเร็จในชีวิต (Self Actuation) กล่าวคือ ชีวิตตน ครอบครัว และการงานดีขึ้นตั้งแต่ระหว่างเรียน หลุดพ้นจากการถูกครอบงำจากความไม่รู้ ความยากจน และทุกขภาวะ อีกทั้งยังมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นผู้นำพัฒนาสังคม (Transcendence) 

 

 

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สถาบันอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
และมีกินในท้องถิ่นตน สู่ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง

Top Tweets

ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 23-24 มิ.ย. 2560 https://t.co/RQuwpICIuX
ศรป.สุโขทัย ได้จัดให้มีการเรียนรวม ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย มี นศ. และอาจารย์มาเข้าร่วมกิจกรรม 24… https://t.co/yNz2CTETW8
นักศึกษา ม.ชีวิต ปากช่องร่วมกับหน่วยงานราชการ ปลูกหญ้าแฝกถวายในหลวง ร.๙ พร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ https://t.co/Vvy1c4hgpo

จดหมายข่าว ม.ชีวิต

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว!

  

  • เกษตรอินทรีย์ ม.ชีวิต

ติดต่อเรา

 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
034 757 452 - 9   แผนที่เดินทาง (google map)
 034 757 460

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu