Black Ribbon

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเปิดรับสมัครนักศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

เอกสารแนะนำหลักสูตร พ.ศ. 2558

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวง  ศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ ถูกไล่ออกจากสถาบัน อุดมศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติเหมาะสมกับสภาพ ความเป็นนักศึกษาและสามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ของสถาบันและสังคม
5) ต้องสมัครและผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตาม หลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด

 

สถานที่จัดการเรียน

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนประจำจังหวัด

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร (ปริญญาตรี) >> คลิ๊กที่นี่

 

ติดต่อสมัครเรียนได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน (ศรป.) และศูนย์ประสานงานเครือข่าย ม.ชีวิต (ศปจ.) ต่อไปนี้

   ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน (ศรป.) และศูนย์ประสานงานเครือข่าย ม.ชีวิต (ศปจ.)

ลำดับ ศรป ศปจ. อีเมล์ติดต่อ ผอ.ศรป / ผอ. ศปจ.
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์ สถานที่ตั้ง
1. เชียงใหม่   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. น.ส.ศรีเพ็ญ ชัยฉกรรจ์ 081-9601743

ศูนย์ประสานงาน ศรป.เชียงใหม่ (ม.ชีวิต ร้องขุ่น)

ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

     พะเยา        
    เชียงราย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. น.ส.อัญชลิกา ภูมิรัชญากุล

088-2676009

 

 อาคารสภาตำบลป่าซางหลังเก่า หมู่ 3 ต.ป่าซาง

อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

    น่าน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นายเอกภพ สุทธเขต 089-6311539

วัดโป่งคำ ต.ดู่พงษ์

อ.สันติสุข จ.น่าน 

    แม่ฮ่องสอน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ร.ต.ท.เศวต ปินตา 098-7718189

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

    ลำปาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นายสุพรรณ อินผูก 081-7243895

ศูนย์ประสานงานจังหวัดลำปาง เลขที่ 470                      

หมู่ 2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

2. สุโขทัย   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นายสมมาตร คงเรือง 081-9729414

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสุโขทัย

ต.บ้านกล้วย อ. เมือง จ. สุโขทัย

     ตาก   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  นางนรมน  พิชญเดชโภคิน  096-6359492

โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์

ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก

     พิษณุโลก  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  นายพิพัฒน์  พันมา  086-3135910

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมจักร

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

     กำแพงเพชร  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   นายศุภกฤต อ่อนสิงห์  093-2710999

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ต.โค้งไผ่

อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

     อุตรดิตถ์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  นายสรัณยพงศ์ รัตนเสถียร  097-9245189

วัดท่าถนน ตลาดบางโพ ถ.เกษมราช ต.ท่าอิฐ

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

 3. อุดรธานี    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  นายสัญญา สร้อยเสนา 095-6648595

460 ม.8 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

     หนองคาย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  นายเชาว์ จันทร์ทุ่ง  091-7728361

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ ต.หนองกอมเกาะ

ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.หนองคาย 

    เลย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นายอารีย์ สูงแข็ง 086-1226104

โรงเรียนบ้านวังสะพุง ถ.ภูมิวิถี

อ.วังสะพุง จ.เลย

4. มหาสารคาม   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายปิติพงศ์  ธงไชย

082-3153500

3 หมู่ 2 สหกรณ์บรบือสาขาสมสนุก บ้านหนองสิม

ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

    ร้อยเอ็ด This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ร.ต.ท.ไพฑูรย์ ทะวะลัย 089-8611331

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

    สกลนคร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นายสุพัฒน์ ไพใหล 098-6198262
042-970210

ศูนย์ประสานงานจังหวัดสกลนคร 449/12

ถ.เลี่ยงเมือง ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองจ.สกลนคร

    บุรีรัมย์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นายภูมิใจ  ไร่ดี 092-8956951

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เลขที่ 67 ม.1

ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

5. ศรีสะเกษ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นายมนูญ จันทร์ซ้าย 061-6690389

อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

ต.ศรีสะเกษ(หลังเก่า) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

    สุรินทร์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นายวิทยา ลิ้มจิตรกร 093-3564359

โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์                

อ.เมือง จ.สุรินทร์

    อุบลราชธานี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นายวิชิต พุ่มจันทร์ 086-4686514

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม บ้านหัวขัว            

ต.เหล่าเสือโก๊ก อ.เหล่าเสือโก๊ก จ.อุบลราชธานี

6. ชัยภูมิ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นายเหลือ เอกตะคุ 081-8762775

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร              

(ตรงข้ามไปรษณีย์คอนสาร) ม.2

ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

    นครราชสีมา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นายกฤษฎิ์ จุฑาจินดาเขต 084-4179499

วัดบึง(พระอารามหลวง) อ.ในเมือง จ.นครราชสีมา

    สระบุรี  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  นายสหัส อมรรัตนานนท์ 081-4344934

โรงเรียนวัดมงคลชัยพัฒนา(อาคารพุทธรักษา) ต.ห้วยยาง

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

    ปากช่อง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นายเหลือ เอกตะคุ
(รักษาการ)
081-8762775

ห้องคุมประพฤติอาสามสมัครปากช่อง หลังว่าที่การอำเภอปากช่อง

ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

7. นครสวรรค์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  นางผกาพรรณ ฮั่นตระกูล 081-6801374

ศูนย์ประสานงานจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 175

หมู่ 13 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์

     อุทัยธานี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นายชัยภูมิ  อินทร์สอาด 091-8417447 

 

 

    ชัยนาท This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นายสุธน อินทรกำเนิด 099-8819099

ศูนย์ประสานงานจังหวัดชัยนาท                      

(ศรช.หันคา) เลขที่ 98 ม.2 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท

8. สมุทรสงคราม   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. น.ส.อุษา เทียนทอง 081-8068846

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เลขที่ 13/2 หมู่ 1

ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

     ราชบุรี 
    เพชรบุรี
    จันทบุรี 
    ระยอง
9. สุราษฎร์ธานี   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นายอุปถัมป์ ฤทธิเรือง 081-7976672  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร เลขที่ 4 ถ.ราษฎร์บำรุง

ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  

    ระนอง
    กระบี่
     ชุมพร  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  นายไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์  089-7290463

54/16 ถ.สาย301 ม.1 บ้านหนองปลาไหล ต.สะพลี

อ.ปะทิว จ.ชุมพร

 10.  สงขลา  สงขลา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  นายสมนึก ยอดเอียด  081-6789053

ศูนย์ประสานงานจังหวัดสงขลา 59 ม.1 ถ.นาทวีประกอบ

ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

    นครศรีธรรมราช This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  นายสิริวิทย์  เสนเรือง 084-6269198

โรงเรียนปากพูน ต.ปากพูน อ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช

 

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สถาบันอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
และมีกินในท้องถิ่นตน สู่ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง

Top Tweets

ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 23-24 มิ.ย. 2560 https://t.co/RQuwpICIuX
ศรป.สุโขทัย ได้จัดให้มีการเรียนรวม ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย มี นศ. และอาจารย์มาเข้าร่วมกิจกรรม 24… https://t.co/yNz2CTETW8
นักศึกษา ม.ชีวิต ปากช่องร่วมกับหน่วยงานราชการ ปลูกหญ้าแฝกถวายในหลวง ร.๙ พร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ https://t.co/Vvy1c4hgpo

จดหมายข่าว ม.ชีวิต

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว!

  

  • เกษตรอินทรีย์ ม.ชีวิต

ติดต่อเรา

 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
034 757 452 - 9   แผนที่เดินทาง (google map)
 034 757 460

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu