Black Ribbon

 

ปัจจุบัน


 

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

เรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง มีศักดิ์ศรี มีความสุขในชีวิต เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นตน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นบัณฑิตผู้มีความรู้ ความสามารถดังนี้

 1. มีความรู้ ความสามารถ มีความรอบรู้กว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ ใฝ่รู้ สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ สามารถดำรงตนด้วยความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และนำความรู้ต่างๆ ไปในใช้ในการดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

 2. มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมของท้องถิ่นภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาชีวิตและชุมชนของตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

 3. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่นได้โดยอาศัยทั้งวิทยาการใหม่ๆ ที่เป็นสากล และภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มีลักษณะบูรณาการ และเชื่อมโยงสาขาวิชาต่างๆ คือ การพัฒนาท้องถิ่น การจัดการสุขภาพชุมชน การจัดการการเกษตรยั่งยืน การสร้างเสริมยุติธรรมชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานชุมชนเข้าด้วยกันอย่างมีพลัง และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ คิดได้อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ เป็นคนดีของสังคม และเป็นนักจัดการชุมชนท้องถิ่น นักจัดการสุขภาพชุมชน นักประกอบการเกษตรและนักการจัดการการเกษตรยั่งยืน นักจัดการยุติธรรมชุมชน และนักจัดการด้านจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานชุมชนที่มีพลังปัญญา และมีประสิทธิภาพ

 

คุณวุฒิปริญญา

 ศศ.บ. (การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ) B.A. (Integrated Life and Community Development)

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี อาจเรียนจบได้ใน 3 ปี (มีภาคฤดูร้อน)

 

สถานภาพของหลักสูตร

การรับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
  ได้ให้การรับรองคุณวุฒิ ตามหนังสือที่ นร 1004.3/37 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
 • การรับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ให้การรับรองคุณวุฒิ ตามหนังสือที่ ศธ 0206.6/169วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

 

โครงสร้างหลักสูตร


จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร             120 หน่วยกิต


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                          30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี                                                   6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ                                                     84 หน่วยกิต


(1) วิชาแกน                                                                                                   54 หน่วยกิต
     (1.1) กลุ่มวิชาการพัฒนาชีวิต                                                                                                          19 หน่วยกิต
     (1.2) กลุ่มวิชาการพัฒนาชุมชน                                                                                                       18 หน่วยกิต
     (1.3) กลุ่มวิชาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
             และขบวนการขับเคลื่อนสังคม                                                                                                 17 หน่วยกิต

(2) วิชาเฉพาะด้าน                                                                                        30 หน่วยกิต
     เลือก 1 กลุ่มวิชา : 30 หน่วยกิต
     (2.1) กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
     (2.2) กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

     (2.3) กลุ่มวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน
     (2.4) กลุ่มวิชายุติธรรมชุมชน
     (2.5) กลุ่มวิชาการจัดการพลังงานและ สิ่งแวดล้อมชุมชน 

 

ข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตร


ในหมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต ให้เรียนวิชาแกน 54 หน่วยกิต และให้เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 1 กลุ่มวิชา 30 หน่วยกิต จาก 5 กลุ่มวิชาในหลักสูตร

 

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

การพัฒนาชีวิตตนเอง ครอบครัว และชุมชนแบบบูรณาการ ตามกระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 5 กลุ่มวิชา คือ

1) กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
2) กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
3) กลุ่มวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน
4) กลุ่มวิชายุติธรรมชุมชน
5) กลุ่มวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


1) อาชีพอิสระ และผู้ประกอบการสังคม
2) ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ ตามที่ ก.พ. กำหนด
3) ครูและครูผู้ช่วยตามที่สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาให้ความเห็นชอบ
4) พนักงานองค์กรเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน
5) ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น นายก อบต. และสมาชิก สภา อบต. นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.
6) ผู้บริหาร หรือผู้นำองค์กรภาคประชาชน / กลุ่ม / ชมรม / สมาคม / มูลนิธิ / สหกรณ์ / วิสาหกิจชุมชน ผู้บริหารองค์กร ภาคประชาสังคม และผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชน

 

 

 

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สถาบันอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
และมีกินในท้องถิ่นตน สู่ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง

Top Tweets

ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 23-24 มิ.ย. 2560 https://t.co/RQuwpICIuX
ศรป.สุโขทัย ได้จัดให้มีการเรียนรวม ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย มี นศ. และอาจารย์มาเข้าร่วมกิจกรรม 24… https://t.co/yNz2CTETW8
นักศึกษา ม.ชีวิต ปากช่องร่วมกับหน่วยงานราชการ ปลูกหญ้าแฝกถวายในหลวง ร.๙ พร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ https://t.co/Vvy1c4hgpo

จดหมายข่าว ม.ชีวิต

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว!

  

 • เกษตรอินทรีย์ ม.ชีวิต

ติดต่อเรา

 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
034 757 452 - 9   แผนที่เดินทาง (google map)
 034 757 460

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

 • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
 • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu